Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Biotechnologia

Kierunek: Biotechnologia

Poziom: I stopnia, inżynierskie

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Podstawą kwalifikacji są wyniki egzaminu maturalnego z biologii, fizyki z astronomią, chemii, matematyki oraz języka obcego obowiązkowego. Kandydatom, którzy nie zdawali któregoś z powyższych przedmiotów na maturze, punktowany przedmiot ustala Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna (WKR) na podstawie świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. W tym wypadku
w postępowaniu rekrutacyjnym bierze się pod uwagę następujące przedmioty: biologia, chemia, matematyka, fizyka z astronomią; przedmioty te traktowane są jako przedmioty na poziomie podstawowym.

Kandydat na studia pierwszego stopnia na kierunku Biotechnologia powinien posiadać kompetencje naukowo-techniczne, matematyczne, społeczne i umiejętność uczenia się, w tym umiejętność rozwijania i wykorzystania myślenia naukowego w celu diagnozowania i rozwiązywania problemów występujących w życiu codziennym; zdolności wykorzystywania wiedzy i metodologii do wyjaśniania świata przyrody, w celu formułowania pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach, konstruktywnego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności; umiejętność porozumiewania się w języku ojczystym, umiejętność wyrażenia poglądów i opinii w języku obcym (angielskim). Sposób weryfikacji – ocena uzyskana na świadectwie ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej z przedmiotów, na których były realizowane kompetencje.

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

 

 

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Biologia – przedmiot na poziomie rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

lub Biologia – przedmiot na poziomie podstawowym z części pisemnej egzaminu maturalnego

0,8

 

 

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Fizyka z astronomią – przedmiot na poziomie rozszerzonym
lub podstawowym z części pisemnej egzaminu maturalnego

Chemia - przedmiot na poziomie rozszerzonym lub podstawowym
z części pisemnej egzaminu maturalnego

Matematyka - przedmiot na poziomie rozszerzonym lub podstawowym
z części pisemnej egzaminu maturalnego

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Język obcy - przedmiot na poziomie rozszerzonym
lub podstawowym

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej
 w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

0,003

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów ze „starą maturą”

 

 

waga przedmiotu

Nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Biologia – przedmiot z części pisemnej egzaminu dojrzałości lub na świadectwie dojrzałości

0,8

 

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Fizyka z astronomią – przedmiot z części pisemnej egzaminu dojrzałości lub na świadectwie dojrzałości

Chemia - przedmiot z części pisemnej egzaminu dojrzałości, lub na świadectwie dojrzałości

0,5

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Matematyka - przedmiot z części pisemnej egzaminu dojrzałości lub na świadectwie dojrzałości

Język obcy nowożytny - przedmiot z części pisemnej egzaminu dojrzałości. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,003

Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby uzyskanych punktów do wyczerpania limitu miejsc.

 

 

 

Kierunek: Biotechnologia

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Podstawą kwalifikacji dla kandydata jestposiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych (co najmniej pierwszego stopnia) na kierunku biotechnologia lub realizacja w trakcie studiów treści programowych na kierunkach matematyczno-przyrodniczych, z zakresu nauk medycznych, chemicznych, rolniczych, zootechniki o specjalności biotechnologia oraz inne formy kształcenia, takie jak: makrokierunki, kierunki interdyscyplinarne związane z biotechnologią (bioinformatyka, nanobiotechnologia), czy też kształcących się w trybie indywidualnego toku studiów, realizujących przedmioty typowe dla kierunku biotechnologia.

Podstawą ustalenia listy rankingowej kandydatów są wyniki postępowania kwalifikacyjnego w oparciu o średnią arytmetyczną wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem studiów oraz uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej i/lub egzaminu praktycznego sprawdzającego kompetencje kandydata do podjęcia studiów drugiego stopnia oraz dotyczącej aktualnych zagadnień biotechnologii.

Kandydat na studia drugiego stopnia na kierunku Biotechnologia powinien posiadać kompetencje w zakresie biologii eksperymentalnej (rozumienie biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów; umiejętność prowadzenia pracy doświadczalnej w naukach biologicznych),w zakresie biologicznych aspektów biotechnologii(rozumienie możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii, stosowanie podstawowych technik eksperymentalnych i laboratoryjnych biologii molekularnej), w zakresie technologicznych aspektów biotechnologii(ilościowy opis podstawowych procesów jednostkowych; wykorzystanie technicznych i technologicznych aspektów biotechnologii). Sposób weryfikacji – rozmowa kwalifikacyjna nt. kompetencji, wiedzy i umiejętności kandydata.

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana w skali:

 

ocena bardzo dobry (5)

50 pkt.

ocena dobry plus (4+)

45 pkt.

ocena dobra (4)

40 pkt.

ocena dostateczny plus (3,5)

35 pkt.

ocena dostateczna (3)

30 pkt.

  Średnia arytmetyczna:

 

5,0

5 pkt.

4,5 - 4,99

4,5 pkt.

4,0 – 4,49

4 pkt.

3,5 – 3,99

3,5 pkt.

3,0 - 3,49

3 pkt.

 

Punktacja w przypadku stosowania kryterium dodatkowego:

 

Ocena na dyplomie/ocena
z pracy dyplomowej

Liczba punktów

5,0

5 pkt.

4,5 - 4,0

4 pkt.

3,5 - 3,0

3 pkt.

 

 

 

                                        

                                                                                                                                               

 

 

Kryterium kwalifikacyjne

Kandydat jest absolwentem i posiada dyplom ukończenia studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree. Kryteria kwalifikacyjne – średnia arytmetyczna ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem studiów oraz rozmowa kwalifikacyjna i/lub egzamin praktyczny sprawdzający kompetencje kandydata.

Kryterium dodatkowe w przypadku,
gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc

Kryteria dodatkowe:

- ocena końcowa na dyplomie ukończenia studiów I stopnia, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich

W przypadku braku rozstrzygnięcia przyjęcia określonego limitu kandydatów dodatkowym kryterium będzie ocena pracy dyplomowej.

Uwagi

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów,
UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby uzyskanych punktów do wyczerpania limitu miejsc.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow