Wykaz wymaganych dokumentów

 1. Kandydat na studia wyższe, zobowiązany jest złożyć w terminie i miejscu ustalonym przez dziekana, komplet następujących dokumentów:
  1. podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową (wydrukowane z systemu rekrutacyjnego);
  2. poświadczoną przez UR kopię:
   1. świadectwa dojrzałości lub świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie,
   2. dyplomu ukończenia studiów wyższych – w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia II stopnia (w przypadku cudzoziemców wymagane jest także złożenie dokumentów, o których mowa w pkt. a), 
  3. poświadczoną przez UR kopię dowodu osobistego;
  4. 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz 1 w wersji elektronicznej (wgrywane przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym);
  5. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych w przypadku rekrutacji na kierunek, na którym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia;
  6. inne dokumenty, określone w części szczegółowej uchwały nr 139/05/2017 Senatu UR z dnia 24 maja 2017 r. w  sprawie warunków, trybu oraz terminów rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji dla poszczególnych kierunków studiów wyższych w roku akademickim 2018/2019 z późn. zm.;
  7. oryginał pełnomocnictwa, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata.
 2. Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentów będzie jednoznaczne z decyzją kandydata o rezygnacji z podjęcia studiów.
 3. W przypadku, gdy w imieniu kandydata występuje pełnomocnik, osoba upoważniona przedstawia dokumenty w oryginale z wyłączeniem dowodu osobistego, który przedstawia w formie kserokopii potwierdzonej notarialnie.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow