Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Kierunek: Filologia polska

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

JĘZYK POLSKI

- część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

poziom podstawowy 1%=1pkt.

poziom rozszerzony 1%=2pkt.

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY, zdany jako obowiązkowy albo dodatkowy na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia liczby kandydatów określonej
w limicie, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie przyjęcie mniejszej, niż limit liczby kandydatów.

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Wiedza z zakresu literatury i języka polskiego na poziomie szkoły średniej  oraz  znajomość języka obcego na poziomie B1.

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu. Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Dziekana na wniosek Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (1 pytanie otwarte). Za każde pytanie kandydat może uzyskać maksymalnie 5 punktów.

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

Przedmioty brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

JĘZYK POLSKI

- część pisemna egzaminu dojrzałości

0 –2 pkt.  - ocena niedostateczna

3     3 pkt. – ocena dostateczna

3,   3,5 pkt. – ocena dostateczna +

4    4 pkt. – ocena dobra

4.  4,5 pkt.– ocena dobra +

5    5 pkt.– ocena bardzo dobra i celująca

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów
z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium dodatkowe, jakim jest język obcy . Oceny ze świadectw dojrzałości przeliczane są na punkty zgodnie z punktacją znajdującą się obok.

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Wiedza z zakresu literatury i języka polskiego na poziomie szkoły średniej oraz znajomość języka obcego na poziomie B1.

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu. Forma egzaminu: rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez Komisję Egzaminacyjną powołaną przez Dziekana na wniosek Przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (1 pytanie otwarte). Za każde pytanie kandydat może uzyskać maksymalnie 5 punktów.

 

 

Kierunek: Filologia polska

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Wymagania wstępne

 

Ocena końcowa na dyplomie studiów I stopnia*.

Przeliczniki*:      

ocena bardzo dobra – 5 pkt.

ocena plus dobra – 4,5 pkt.

dobra – 4 pkt.

ocena plus dostateczna – 3,5 pkt.

ocena dostateczna – 3 pkt.

Na studia o specjalizacji nauczycielskiej przyjmowani są kandydaci, którzy na studiach I stopnia uzyskali uprawnienia pedagogiczne. Dla kandydatów, którzy ukończyli inny niż filologia polska kierunek studiów podstawą przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej – jest to sprawdzenie efektów kształcenia kandydata po studiach pierwszego stopnia w zakresie niżej wymienionych umiejętności oraz kompetencji ustalonych w ramach KRK**. Ocena niedostateczna lub niezgłoszenie się na rozmowę kwalifikacyjną wyklucza kandydata z dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Kryterium dodatkowe

Średnia z toku studiów licencjackich *- jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat powinien dysponować wiedzą humanistyczną nabytą podczas studiów I stopnia oraz posiadać znajomość języka obcego na poziomie B1-B2. 

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 

 

**a) Umiejętność precyzyjnej komunikacji, argumentacji, poprawnego logicznie i językowo wyrażania swoich myśli i poglądów w języku polskim oraz stosowania różnych rejestrów języka (w tym rejestru języka akademickiego). Na podstawie uporządkowanej wiedzy ogólnej z zakresu głównych kierunków w obrębie subdyscyplin filologicznych (literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, językoznawstwo), kandydat potrafi przedstawić argumenty na rzecz własnych poglądów oraz poglądów innych autorów, a także potrafi w syntezujący sposób formułować wynikające z nich wnioski.

b) Umiejętność selekcji i doboru narzędzi badawczych oparta na znajomości najważniejszych metod analizy i interpretacji różnych wytworów kultury. Kandydat zna zatem podstawowe ujęcia teoretyczne, paradygmaty badawcze i pojęcia właściwe dla dziedzin językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, potrafi też dokonać prezentacji opracowanych zagadnień oraz zaproponować rozwiązania problemów w zakresie dziedzin naukowych w obrębie nauk filologicznych.

c) Umiejętność przeprowadzania krytycznej analizy i interpretacji różnych wytworów kultury poprzez zastosowanie najbardziej typowych metod nauk filologicznych. Najistotniejszym celem analiz, których wykonywanie jest umiejętnością obligatoryjną dla kandydata, jest nie tylko określenie znaczeń interpretowanych wytworów kultury, ale także scharakteryzowanie ich oddziaływania społecznego oraz miejsca w procesie historyczno-kulturowym.

d) Umiejętność wykrywania interdyscyplinarnych zależności i powiązań między subdziedzinami nauk filologicznych a innymi dziedzinami w obrębie szerszego obszaru nauk humanistycznych. Na tej podstawie, oraz na podstawie posiadanej wiedzy z zakresu współczesnego życia kulturalnego, kandydat potrafi wykrywać zależności między tekstami kultury, literaturą i językiem a procesami społecznymi i kulturowymi zachodzącymi współcześnie w kontekście polskim i europejskim.

e) Umiejętność sporządzania naukowych wypowiedzi w formie prac pisemnych o różnych formatach (np. streszczenie, recenzja, praca roczna, praca licencjacka w języku polskim) przy użyciu źródeł pomocniczych. Kandydat potrafi także samodzielnie przygotować i przedstawić wystąpienie ustne w języku polskim na wybrany temat na podstawie tekstów źródłowych oraz z zastosowaniem technik audiowizualnych.

f) Podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera. Poza posiadaniem niezbędnej umiejętności obsługi standardowych edytorów tekstu kandydat potrafi korzystać z typowych komunikatorów sieciowych do prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowych. Po trafi także korzystać z podstawowych funkcji metody zdalnego studiowania (e-learning) oraz korzystać z typowych elektronicznych baz danych (np. MAK BN, PBL) w celu zdobywania niezbędnych do studiowania informacji.

g) Umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego obcego języka nowożytnego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Ta umiejętność jest weryfikowana na podstawie wpisu z języka obcego nowożytnego w suplemencie do dyplomu ze studiów licencjackich lub na podstawie certyfikatu językowego. Ocenę poświadcza przedstawiciel komisji rekrutacyjnej.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow