Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Kierunek: Filologia

Specjalność: filologia angielska

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

Specjalizacje: nauczycielska i translatoryczna

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

 Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

JĘZYK ANGIELSKI

- część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym

poziom podstawowy 1%=1pkt.

poziom rozszerzony 1%=2pkt.

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Część ustna* egzaminu maturalnego z języka angielskiego.

Jeżeli powyższe kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie o przyjęciu określonej w limicie liczby kandydatów uwzględnione zostanie trzecie kryterium – liczba punktów za pisemny egzamin maturalny z języka polskiego.

*w przypadku matury zdawanej przed 2012r. brana jest pod uwagę liczba punktów na poziomie rozszerzonym

0,05

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Uwagi

Obcokrajowcy, obywatele polscy z maturą uzyskaną poza granicami Polski oraz osoby, które w ramach „nowej matury” nie zdawały egzaminu z języka angielskiego, przystępują do egzaminu wstępnego tak, jak kandydaci ze „starą maturą”. Studenci decydują o wyborze specjalizacji po zakończeniu drugiego semestru. Uruchomienie danej specjalizacji planuje się w przypadku wybrania jej przez min. 20 osób – przy mniejszej liczbie chętnych Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do nieuruchamiania takiej specjalizacji w danym roku akademickim.

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

Egzamin wstępny

Egzamin wstępny obejmuje:

  1. egzamin pisemny z języka angielskiego (120 pkt.),
  2. egzamin ustny z języka angielskiego (80 pkt.)

Egzamin pisemny składa się z testu leksykalno-gramatycznego (transformacje, wyszukiwanie błędów, słowotwórstwo) oraz testu wyboru sprawdzającego wiadomości z zakresu kulturoznawstwa krajów anglojęzycznych. Egzamin ustny obejmuje wypowiedź kandydata na wylosowany temat. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu ustnego jest uzyskanie co najmniej 60 pkt z egzaminu pisemnego. Kandydaci, którzy uzyskali mniej punktów nie podlegają dalszej rekrutacji i otrzymują 0  punktów rekrutacyjnych.  Punkty za egzamin pisemny i ustny sumuje się. W przypadku uzyskania liczby punktów mniejszej niż 100, egzamin uznaje się za niezdany i kandydat otrzymuje 0 punktów rekrutacyjnych. W pozostałych przypadkach suma otrzymanych punktów odpowiada punktom rekrutacyjnym, które zostają wprowadzone do listy rankingowej wspólnej dla kandydatów z „nową” i „starą” maturą.

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

W takim przypadku, by uzyskać liczbę porównywalną do tej, która podana jest jako kryterium dodatkowe dla kandydatów z „nową maturą” (matura ustna z języka angielskiego), przez wagę przedmiotu należy pomnożyć liczbę punktów otrzymaną za część ustną egzaminu wstępnego.

0,063

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej B2.

Uwagi

Obcokrajowcy, obywatele polscy z maturą uzyskaną poza granicami Polski oraz osoby, które w ramach „nowej matury” nie zdawały egzaminu z języka angielskiego przystępują do egzaminu wstępnego tak, jak kandydaci ze „starą maturą”.

 

 

 

Kierunek: Filologia

Specjalność: filologia angielska

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

Specjalizacje: nauczycielska i translatoryczna

 

Wymagania wstępne

Przy ustalaniu listy rankingowej brana jest pod uwagę średnia ocen z toku studiów I stopnia na kierunku filologia angielska lub lingwistyka stosowana ze specjalnością język angielski oraz ocena z dyplomu ukończenia tychże studiów. Na studia w specjalizacji nauczycielskiej przyjmowani są kandydaci, którzy na studiach I stopnia uzyskali uprawnienia pedagogiczne.

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

W przypadku dwóch lub więcej kandydatów z jednakową liczbą punktów dla ostatnich miejsc z limitu przyjęć kryterium decydującym o przyjęciu jest wyższa średnia z toku studiów. Jeżeli powyższe kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie o przyjęciu określonej w limicie liczby kandydatów, uwzględnione zostanie trzecie kryterium – wyższa ocena z pracy dyplomowej.

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy licencjata na kierunku filologia angielska lub lingwistyka stosowana ze specjalnością język angielski, co oznacza znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej C1 oraz dysponowanie podstawową wiedzą
z zakresu ww. kierunków i dyscyplin pokrewnych.

Uwagi

Uruchomienie danej specjalizacji planuje się w przypadku wybrania jej przez min.15 osób – przy mniejszej liczbie chętnych Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do nieuruchamiania takiej specjalizacji w danym roku akademickim.

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 

 

Poszczególnym ocenom na dyplomie przypisuje się następujące wartości punktowe:

bardzo dobra

5 pkt.

dobra plus

4,5 pkt.

dobra

4 pkt.

dostateczna plus

3,5 pkt.

dostateczna

3 pkt.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow