Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Kierunek: Ekonomia

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

MATEMATYKA - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

0,6

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

GEOGRAFIA, HISTORIA, WOS, INFORMATYKA, JĘZYK OBCY - jeden z przedmiotów  wskazanych przez kandydata

0,4

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów
z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

JEZYK POLSKI - jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

0,1

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Znajomość matematyki oraz ogólnej wiedzy z  zakresu historii powszechnej, geografii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej oraz znajomość języka obcego na poziomie B1-B2.

 

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

MATEMATYKA - na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

0,6

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

GEOGRAFIA, HISTORIA, WOS, INFORMATYKA, JĘZYK OBCY - jeden z przedmiotów wskazanych przez kandydata

0,4

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

JEZYK POLSKI - jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

0,1

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Znajomość matematyki oraz ogólnej wiedzy z historii powszechnej, geografii, wiedzy o społeczeństwie, informatyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej oraz znajomość języka obcego na poziomie B1-B2.

 

 

Kierunek: Ekonomia (studia prowadzone są w języku polskim oraz angielskim)

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne/niestacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Wymagania wstępne

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen pozytywnych uzyskanych z egzaminów oraz przedmiotów kończących się zaliczeniem w realizowanym toku, która mnożona będzie przez współczynnik 1,8 dla absolwentów kierunku Ekonomia o profilu ogólnoakademickim, współczynnik 1,6 – dla absolwentów kierunku Ekonomia o profilu praktycznym lub przez współczynnik 1,4 dla absolwentów pozostałych kierunków z dziedziny nauk ekonomicznych o profilu ogólnoakademickim lub praktycznym. 

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Ocena z pracy dyplomowej - jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit. 

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat powinien dysponować podstawową wiedzą z zakresu kierunku Ekonomia i dyscyplin pokrewnych. Przyjmuje się zasadę, że kandydat osiągnął większość efektów kształcenia przewidzianych dla studiów I stopnia na kierunku Ekonomia.
Obywatele polscy, chcący podjąć studia w języku polskim, powinni posiadać znajomość języka obcego na poziomie minimum B1.
Polacy oraz cudzoziemcy, chcący podjąć studia w języku angielskim, powinni posiadać znajomość języka obcego na poziomie minimum B2.

Uwagi – zasady rekrutacji dla kierunku – ekonomia, forma – stacjonarne, realizowane w języku angielskim 

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się absolwenci studiów I stopnia, posiadający dyplom licencjata, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych, uprawniających do podjęcia studiów II stopnia. Zarówno dla obywateli polskich jak i cudzoziemców, stosowane są zasady przyjęć obowiązujące na UR, określone w uchwale Senatu UR.

Kandydaci, którzy chcą podjąć studia w języku angielskim, studia stacjonarne:

Obywatele polscy - zobligowani są do przedłożenia certyfikowanego dokumentu** poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 lub wyniku pisemnego egzaminu maturalnego z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym (min. 70%) lub w przypadku kandydatów ze „starą maturą”, min. ocena dobry z egzaminu dojrzałości lub dokument potwierdzający ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub studiów prowadzonych za granicą lub w Polsce, gdzie językiem wykładowym był język angielski.

Cudzoziemcy – zobligowani są do przedłożenia certyfikowanego dokumentu** poświadczającego znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2 lub dokumentu potwierdzającego ukończenie szkoły ponadpodstawowej lub studiów prowadzonych za granicą lub w Polsce, gdzie językiem wykładowym był język angielski.

** załącznik nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej (Dz.U.2009 nr.218 poz. 1695);

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow