Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Rekrutacja - Studia III stopnia

REGULAMIN
Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Rzeszowskim
(przyjęty na posiedzeniu Senatu w dniu 28 maja 2009 r.)

Studia doktoranckie na Uniwersytecie Rzeszowskim w zakresie wybranych dyscyplin naukowych prowadzone są przez jednostki organizacyjne uczelni zgodnie z Ustawą z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), zwaną dalej ustawą, Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie studiów doktoranckich prowadzonych przez jednostki organizacyjne uczelni (Dz. U. Nr 1 poz. 3, z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem oraz przepisami niniejszego regulaminu.

 

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin Studiów Doktoranckich (zwany dalej Regulaminem) określa zasady tworzenia i organizacji studiów doktoranckich, postępowania rekrutacyjnego na te studia oraz prawa i obowiązki doktorantów.

§ 2

Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej wiedzy w określonej dyscyplinie nauki i przygotowania do samodzielnej działalności badawczej i twórczej. Przygotowują także do uzyskania stopnia naukowego doktora.

§ 3

 1. Studia doktoranckie mogą prowadzić tylko te jednostki organizacyjne Uniwersytetu Rzeszowskiego (UR), które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego lub uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora, w co najmniej dwóch dyscyplinach danej dziedziny nauki.
 2. Studia doktoranckie są prowadzone w zakresie dyscyplin naukowych określonych przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.

§ 4

 1. Studia doktoranckie są tworzone przez Rektora UR na wniosek rad jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 3 ust. 1.
 2. Studia doktoranckie mogą być studiami środowiskowymi prowadzonymi przez jednostki, o których mowa w § 3 ust. 1, przy udziale innych jednostek organizacyjnych. Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych oraz sposób finansowania studiów doktoranckich określają umowy zawarte między tymi jednostkami.
 3. Rada jednostki organizacyjnej uczelni przedstawia Rektorowi wniosek o utworzenie studiów doktoranckich zawierający:
  1. projekt programu studiów doktoranckich;
  2. propozycję warunków i trybu rekrutacji;
  3. analizę wpływu studiów doktoranckich na sytuację organizacyjną i dydaktyczno-kadrową jednostki organizacyjnej ubiegającej się o utworzenie tych studiów;
  4. ekonomiczną analizę prowadzenia i finansowania studiów doktoranckich;
  5. proponowaną wysokość opłat za studia doktoranckie, ustaloną na podstawie analizy o której mowa w pkt. 4, jeżeli przewidywane jest utworzenie studiów płatnych;
  6. umowy i porozumienia o współpracy – w przypadku studiów środowiskowych.
 4. Nadzór merytoryczny nad studiami doktoranckimi sprawuje rada jednostki organizacyjnej, która je prowadzi.
 5. Za finansowanie studiów doktoranckich odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej.

§ 5

 1. Wniosek o likwidację studiów doktoranckich składa Rektorowi UR rada jednostki organizacyjnej uczelni w terminie na sześć miesięcy przed końcem roku akademickiego.
 2. Do wniosku o likwidację studiów doktoranckich należy dołączyć:
  1. stanowisko rady jednostki organizacyjnej zawierające uchwałę w sprawie likwidacji studiów doktoranckich wraz z uzasadnieniem;
  2. stanowisko w sprawie likwidacji studiów doktoranckich wyrażone na piśmie przez jednostki organizacyjne uczestniczące w ich prowadzeniu – w przypadku studiów środowiskowych;
  3. projekty wypowiedzenia umów i porozumień – w przypadku studiów środowiskowych.

§ 6

 1. Studia doktoranckie mogą być prowadzone w formie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych.
 2. Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.
 3. Niestacjonarne studia doktoranckie są płatne. Wysokość opłat ustala Rektor UR na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, w której prowadzone są studia. Przyjęcie w poczet doktorantów UR jest uwarunkowane wniesieniem przez kandydata opłaty za studia.

Rekrutacja na studia doktoranckie

§ 7

 1. Senat UR uchwala tryb i warunki rekrutacji. Uchwałę Senatu UR podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej UR (www.univ.rzeszow.pl), nie później niż do 31 maja roku poprzedzającego rok akademicki, którego uchwała dotyczy i przesyła ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego.
 2. Szczegółowy sposób przeprowadzania rekrutacji na studia doktoranckie w jednostce naukowej określa rada tej jednostki.
 3. Informację na stronę internetową o sposobie przeprowadzania rekrutacji oraz formach studiów prowadzonych w danej jednostce organizacyjnej akceptuje i podaje do publicznej wiadomości kierownik studiów doktoranckich, w terminie wskazanym w ust. 1. Można też stosować inne formy informowania zainteresowanych o formach studiów doktoranckich i zasadach rekrutacji.

§ 8

Studia doktoranckie może podjąć osoba, która:

 1. posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, zaś w przypadku studentów zagranicznych – odpowiednik tego stopnia;
 2. spełnia warunki rekrutacji oraz posiada predyspozycje do pracy naukowo-badawczej.

§ 9

Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia doktoranckie składa wniosek o przyjęcie na studia doktoranckie, który powinien zawierać:

 1. podanie;
 2. dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich bądź studiów drugiego stopnia;
 3. 3 fotografie;
 4. informację o znajomości języków obcych;
 5. opis zainteresowań naukowych kandydata;
 6. informacje o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracach w kołach naukowych, udziale w konferencjach naukowych, nagrodach, wyróżnieniach i stażach;
 7. opinię samodzielnego pracownika naukowego o przydatności kandydata do pracy naukowo-badawczej;
 8. inne dokumenty (o ile takie są wymagane przez jednostkę prowadzącą studia doktoranckie).

§ 10

 1. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu rekrutacji kandydat zobowiązany jest podać niezbędne dane osobowe, które są przetwarzane i przechowywane dla potrzeb rejestracji, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. W przypadku przyjęcia kandydata na studia doktoranckie dane wykorzystane przy rekrutacji będą przetwarzane zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami do celów organizacji i zapewnienia prawidłowego przebiegu studiów.
 3. W przypadku zmiany danych, o których mowa w ustępie 1 i 2 doktorant jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie jednostkę organizacyjną prowadzącą studia.

§ 11

 1. Rekrutację na studia doktoranckie przeprowadza komisja rekrutacyjna, działająca w jednostce organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji, o których mowa w art. 169 ust. 2 i art. 196 ust. 1 ustawy.
 2. Komisję rekrutacyjną powołuje kierownik właściwej jednostki organizacyjnej.
 3. W obradach komisji rekrutacyjnej w charakterze obserwatora uczestniczy przedstawiciel samorządu doktorantów.

§ 12

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się następujące kryteria:
  1. ocenę z dyplomu magisterskiego;
  2. znajomość języków obcych;
  3. aktywność naukową kandydata;
  4. opinię samodzielnego pracownika naukowego o przydatności kandydata do pracy naukowo-badawczej;
  5. wyniki rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem lub testu kwalifikacyjnego.
 2. Osoba zakwalifikowana musi uzyskać pozytywną ocenę wszystkich wyżej wymienionych kryteriów.

§ 13

 1. Decyzję w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie podejmuje komisja rekrutacyjna, o której mowa w § 11 ust.1.
 2. Od decyzji komisji rekrutacyjnej zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, powołanej w trybie określonym przez Statut. Odwołanie składa się w terminie do 14 dni od daty doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być tylko wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Decyzję podejmuje Rektor UR po rozpatrzeniu wniosku Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej. Decyzja Rektora jest ostateczna.

§ 14

 1. Postępowanie rekrutacyjne na studia doktoranckie odbywa się w terminie do 30 września, chyba, że rada jednostki organizacyjnej UR prowadzącej studia doktoranckie postanowi inaczej.
 2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

§ 15

 1. Osoba przyjęta na studia doktoranckie nabywa prawa doktoranta z chwilą złożenia ślubowania o następującej treści: „Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy rozwoju własnej osobowości, szanować prawa i obyczaje akademickie oraz całym swoim postępowaniem dbać o godność i honor doktoranta Uniwersytetu Rzeszowskiego”.
 2. Doktorant otrzymuje legitymację doktoranta. Legitymacja upoważnia do korzystania z uprawnień przysługujących doktorantowi i podlega zwrotowi po ukończeniu studiów lub skreśleniu z listy doktorantów. Wzór legitymacji i wysokość opłaty za jej wydanie regulują odrębne przepisy.
 3. Doktorant otrzymuje indeks doktoranta, opracowany według wzoru ustalonego przez Rektora UR.
 4. Doktorant, który zrezygnował ze studiów, został skreślony z listy studentów lub ukończył studia doktoranckie, zobowiązany jest do rozliczenia się z uczelnią na podstawie karty obiegowej według wzoru obowiązującego w jednostce organizującej studia.

Organizacja studiów doktoranckich

§ 16

 1. Studia doktoranckie trwają nie dłużej niż 4 lata.
 2. Kierownik studiów doktoranckich przedłuża okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, określonego w odrębnych przepisach.
  W uzasadnionych przypadkach kierownik studiów doktoranckich może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich, zwalniając jednocześnie z obowiązku uczestniczenia w zajęciach, w szczególności w przypadku:
  1. czasowej niezdolności do odbywania tych studiów spowodowanej chorobą, jeżeli okres tej niezdolności przekracza okres zasiłkowy;
  2. sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny;
  3. sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4. roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności;
  4. prowadzenia długotrwałych badań naukowych – łącznie nie więcej niż o rok.
 3. Doktorant nie ma prawa powtarzania roku.
 4. Na studiach doktoranckich nie ma reaktywacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach taką decyzję podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie, a o odwołaniu rozstrzyga Rektor. Jego decyzja jest ostateczna.
 5. Na wniosek doktoranta, zaopiniowany przez opiekuna naukowego, kierownik studiów doktoranckich udziela jednorazowo urlopu semestralnego lub rocznego.
 6. Czasu urlopu przyznanego z przyczyn losowych lub osobistych nie wlicza się do czasu studiów doktoranckich. W okresie tego urlopu doktorant zachowuje swoje uprawnienia z wyjątkiem prawa do korzystania z pomocy materialnej.
 7. Na wniosek doktoranta, zaopiniowany przez opiekuna naukowego, kierownik studiów doktoranckich podejmuje decyzję w sprawie przyznania urlopu naukowego. Czas tego urlopu wlicza się do czasu studiów doktoranckich. W okresie urlopu naukowego doktorant zachowuje swoje uprawnienia.
 8. W trakcie urlopu doktorant może, za zgodą kierownika studiów doktoranckich, brać udział w zajęciach oraz przystępować do egzaminów i zaliczeń.
 9. Udzielenie urlopu stwierdza się wpisem do indeksu.
 10. Warunki i przebieg egzaminów doktorskich oraz przebieg obrony rozprawy doktorskiej, a także zasady wydawania dyplomów nadania stopnia doktora regulują odrębne przepisy.

§ 17

 1. Program studiów doktoranckich uchwala rada jednostki organizacyjnej, po zasięgnięciu opinii samorządu doktorantów. Program powinien określać w szczególności:
  1. liczbę godzin zajęć obowiązkowych;
  2. liczbę obowiązkowych egzaminów i zaliczeń;
  3. szczegółowe zasady zaliczania poszczególnych lat studiów;
  4. obowiązkowy wymiar zajęć dydaktycznych, które powinien prowadzić samodzielnie uczestnik studiów doktoranckich lub w których powinien brać udział. Maksymalny wymiar zajęć dydaktycznych prowadzonych lub hospitowanych przez uczestnika studiów doktoranckich nie może przekraczać łącznie 90 godzin dydaktycznych w roku akademickim.
 2. Sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich, a także prowadzenia badań naukowych przez doktorantów określa rada jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.
 3. Niestacjonarne studia doktoranckie powinny być zorganizowane w sposób zapewniający możliwość odbywania studiów doktoranckich osobom zatrudnionym w ramach stosunku pracy.

§ 18

 1. Okresem zaliczeniowym na studiach doktoranckich jest rok akademicki.
 2. Do dnia 30 września każdego roku doktorant jest zobowiązany złożyć na ręce kierownika studiów doktoranckich następujące dokumenty:
  1. sprawozdanie z wykonania obowiązków w danym roku akademickim;
  2. opinię opiekuna naukowego o postępach naukowych i postępach w przygotowaniu pracy doktorskiej;
  3. indeks z wpisami wymaganymi przez plan i program studiów;
  4. inne dokumenty wymagane przez plan i program studiów.
 3. W oparciu o zebraną dokumentację kierownik studiów doktoranckich podejmuje decyzję
  o zaliczeniu roku do dnia 15 października każdego roku.

§ 19

 1. Kierownika studiów doktoranckich powołuje i odwołuje Rektor UR na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej, zaopiniowany przez radę jednostki organizacyjnej oraz samorząd doktorantów. Powołanie następuje spośród osób mających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy na Uniwersytecie Rzeszowskim.
 2. Samorząd doktorantów wyraża opinię, o której mowa w ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie.

§ 20

Do zadań kierownika studiów doktoranckich należy w szczególności:

 1. opracowywanie projektów programu i zasad rekrutacji na studia;
 2. podawanie do publicznej wiadomości szczegółowego sposobu przeprowadzenia rekrutacji na studia doktoranckie, w terminie wskazanym w § 7 ust. 1;
 3. uczestniczenie w pracach komisji rekrutacyjnej;
 4. organizowanie realizacji programu studiów doktoranckich;
 5. dokonywanie oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów;
 6. podejmowanie decyzji w sprawie zaliczenia kolejnych semestrów i lat studiów;
 7. wyrażanie zgody na odbywanie przez doktorantów staży i prowadzenie badań
  w instytucjach naukowych;
 8. wyrażanie zgody na przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich;
 9. udzielanie urlopów;
 10. podejmowanie decyzji w sprawach skreślenia z listy uczestników studiów;
 11. przedstawianie radzie jednostki organizacyjnej oraz Rektorowi UR corocznego sprawozdania z działalności studiów doktoranckich;
 12. powiadamianie Rektora o przyjętym przez radę jednostki organizacyjnej:
  • programie studiów doktoranckich;
  • szczegółowym sposobie przeprowadzania rekrutacji na studia doktoranckie;
  • szczegółowych zasadach odbywania studiów doktoranckich.

§ 21

 1. Do czasu otwarcia przewodu doktorskiego uczestnik studiów doktoranckich pozostaje pod opieką merytoryczną opiekuna naukowego, a po jego otwarciu pod opieką promotora wyznaczonego podczas wszczęcia przewodu doktorskiego.
 2. Do obowiązków opiekuna naukowego (promotora) należy:
  1. udzielanie uczestnikowi studiów doktoranckich niezbędnej opieki merytorycznej i metodycznej w pracy naukowej;
  2. dokonywanie w każdym semestrze oceny postępów w pracy naukowej uczestników studiów doktoranckich;
  3. wnioskowanie do kierownika studiów doktoranckich o skreślenie z listy uczestników w przypadku braku postępów w rozwoju naukowym doktoranta;
  4. opiniowanie wszelkich wniosków doktoranta dotyczących przebiegu studiów;
  5. w porozumieniu z kierownikiem danej jednostki organizacyjnej – ustalanie zasad udziału uczestników studiów doktoranckich w pracach tej jednostki;
  6. zaliczanie w indeksie zajęć lub realizacji innych obowiązków odbywanych poza UR.
 3. Rada jednostki organizacyjnej UR ma prawo ustalić maksymalną liczbę doktorantów, wobec których może się jednocześnie podjąć opieki jeden pracownik naukowy.

§ 22

 1. Uczestnicy studiów doktoranckich mają prawo do:
  1. opieki naukowej ze strony wybranego opiekuna;
  2. ubiegania się o pomoc materialną na zasadach przewidzianych w ustawie, rozporządzeniu i właściwym regulaminie przyznawania świadczeń pomocy materialnej na UR;
  3. ubiegania się o stypendium doktoranckie na zasadach przewidzianych w ustawie, rozporządzeniu oraz właściwym regulaminie przyznawania stypendiów doktoranckich na UR;
  4. ubiegania się o środki finansowe z funduszy unii europejskiej;
  5. przerw wypoczynkowych w wymiarze nieprzekraczającym ośmiu tygodni w ciągu roku, wykorzystywanych w okresach wolnych od zajęć dydaktycznych;
  6. ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych odrębnymi przepisami;
  7. korzystania z bibliotek, sieci komputerowych oraz innych urządzeń niezbędnych do realizacji badań naukowych na warunkach obowiązujących w danej jednostce;
  8. korzystania z ośrodków sportowych UR na takich samych prawach jak studenci;
  9. wyjazdów na staże i stypendia, które mogą być realizowane za zgodą opiekuna naukowego (promotora) oraz kierownika studiów w ramach urlopu naukowego;
  10. zrzeszania się w uczelnianych organizacjach doktorantów, w szczególności w kołach naukowych, na zasadach określonych w ustawie oraz tworzenia samorządu doktorantów;
  11. ubiegania się o dofinansowanie przez jednostkę organizacyjną prowadzącą studia doktoranckie, udziału w konferencjach naukowych, kursach oraz materiałów potrzebnych do wykonania badań, na zasadach określonych przez kierownika jednostki i przekazanych do wiadomości doktorantów i ich opiekunów;
  12. korzystania z aparatury, materiałów, obsługi sekretariatu itp. na zasadach obowiązujących pracowników jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie.
 2. Uczestnicy studiów doktoranckich mogą ponadto brać udział w pracach badawczych realizowanych w jednostkach uczelni, za co mogą uzyskiwać wynagrodzenie.

§ 23

Doktorant otrzymujący stypendium doktoranckie może za zgodą kierownika studiów doktoranckich podjąć pracę zarobkową w niepełnym wymiarze czasu pracy.

§ 24

Doktorantowi odbywającemu staż kierownik studiów doktoranckich może zaliczyć zajęcia dydaktyczne, które odbywał w innym ośrodku naukowym albo umożliwić odbycie zajęć dydaktycznych w innym terminie.

§ 25

 1. Uczestnicy studiów doktoranckich mają obowiązek:
  1. postępowania zgodnie ze złożonym ślubowaniem, jak również do sumiennego realizowania programu studiów doktoranckich;
  2. przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu;
  3. udziału w pracach organizacyjnych, dydaktycznych i naukowych jednostki, w której przygotowują rozprawę doktorską;
  4. składania potwierdzonych przez opiekuna naukowego lub promotora okresowych sprawozdań z wykonywanych obowiązków oraz osiągnięć naukowych i innych –
   w wyznaczonym terminie;
  5. w przypadku pobierania stypendium doktoranckiego informowanie kierownika studiów doktoranckich o fakcie i wymiarze podjętego zatrudnienia;
  6. dbania o dobre imię Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Doktorant studiów stacjonarnych pobierający stypendium doktoranckie może zostać zobowiązany przez kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej studia doktoranckie do prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze do 90 godzin dydaktycznych rocznie.
 3. Doktorant jest zobowiązany do przestrzegania zasad i przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 26

Prawa i obowiązki doktoranta wygasają z dniem ukończenia studiów doktoranckich lub skreślenia z listy uczestników studiów doktoranckich.

§ 27

 1. Doktorant, który spełnił wymagania przewidziane programem studiów otrzymuje świadectwo potwierdzające ukończenie studiów doktoranckich. Świadectwo wydaje się po upływie 4 lat studiów doktoranckich, chyba, że doktorant wcześniej złożył i obronił pracę doktorską lub, gdy czas odbywania studiów doktoranckich uległ przedłużeniu.
 2. Doktorant, który spełnił warunki niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia studiów doktoranckich i w czasie trwania studiów otworzył przewód doktorski, ale nie obronił rozprawy doktorskiej, nie ponosi opłaty z tytułu kosztów przewodu doktorskiego, jeżeli obrona nastąpiła w ciągu dwóch lat od ukończenia studiów.

§ 28

 1. Doktorant może zostać skreślony z listy uczestników studiów doktoranckich w przypadku:
  1. niewypełniania zadań przewidzianych w programie studiów;
  2. nierealizowania powierzonych mu obowiązków dydaktycznych i organizacyjnych;
  3. nieprzestrzegania przepisów obowiązujących w Uniwersytecie Rzeszowskim;
  4. niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów w określonym terminie,
   w przypadku studiów płatnych;
  5. otrzymania negatywnej opinii opiekuna naukowego.
 2. Doktorant zostaje skreślony w przypadku złożenia rezygnacji ze studiów.
 3. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich podejmuje kierownik studiów doktoranckich. Decyzja doręczana jest niezwłocznie osobie skreślonej, kierownikowi właściwej jednostki organizacyjnej oraz Rektorowi UR.
 4. Od decyzji o skreśleniu z listy uczestników studiów doktoranckich przysługuje odwołanie do Rektora UR, za pośrednictwem kierownika studiów doktoranckich, w terminie 14 dni od jej otrzymania.

Postanowienia przejściowe i końcowe

§ 29

 1. Tryb przyznawania stypendiów i pomocy materialnej regulują odrębne przepisy.
 2. Przepisy niniejszego regulaminu dotyczą także osób, które w dniu 1 października 2009 r. mają status doktoranta.
 3. W odniesieniu do doktorantów, o których mowa w ust. 2, rada jednostki organizacyjnej może podjąć decyzję o odbywaniu studiów w trybie dotychczasowym.
 4. W sprawach, których nie rozstrzyga niniejszy regulamin, decyzję podejmuje Rektor UR.
 5. Regulamin studiów doktoranckich wchodzi w życie z dniem 01 października 2009 roku.

 

wersja pdf

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow