Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

 

Informacja!

(dotyczy cudzoziemców i obywateli polskich z maturą bądź dyplomem zagranicznym lub międzynarodowym)
 

Proces rejestracji na studia zostanie zakończony w momencie dostarczenia kompletu dokumentów

nie później niż na 7 dni przed zakończeniem elektronicznej rejestracji kandydatów ustalonej zgodnie z harmonogramem rekrutacji na dany kierunek
do Działu Rekrutacji i Karier Studenckich

Miejsce składania dokumentów:

Dział Rekrutacji i Karier Studenckich
ul. Pigonia 8
35-310 Rzeszów
(budynek biblioteki)
pokój nr 45
tel: 17 872 11 30  oraz 17 872 14 00

e-mail: welcomeur@ur.edu.pl

 

Wykaz dokumentów dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie
na studia I stopnia i jednolite studia magisterskie:

 

1) podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową (wydrukowane z systemu rekrutacyjnego);

 

2) poświadczoną przez UR za zgodność z oryginałem kopię świadectwa lub innego dokumentu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (art. 69 ust. 2 ustawy PSWiN)

 

3)  2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz 1 w wersji elektronicznej (wgrywana przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym);

 

4) tłumaczenia sporządzone przez polskiego tłumacza przysięgłego albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej dokumentów, które wydane są w języku obcym;

 

5) potwierdzoną przez UR kserokopię dokumentu stwierdzającego uprawnienie do podejmowania studiów bez ponoszenia opłat zgodnie z art. 324 ust. 2 ustawy PSWiN  (np. Karta Polaka, karta pobytu, decyzja administracyjna właściwego organu) ;

 

6) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim), tj.:

• zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

•  certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, na poziomie biegłości językowej ustalonej przez Rektora, lub

•  świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, lub

•  zaświadczenie o znajomości języka polskiego wydane przez UR.

 

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim kandydat będzie odbywał studia w Polsce.

 

 

Dodatkowo

1)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych w przypadku rekrutacji na kierunek, na którym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia;

 

2)  dokument potwierdzający znajomość języka obcego określony w załączniku nr 1 (w przypadku studiów prowadzonych w języku obcym);

 

3)  oryginał pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;

 

4)  inne dokumenty określone w części szczegółowej niniejszej uchwały lub w odrębnych przepisach.

 

W przypadku dokumentów uzyskanych za granicą Uczelnia może zażądać od kandydata zaświadczenia, że świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo maturalne albo dyplom ukończenia studiów wyższych uprawniają w kraju, w którym zostały wydane do podjęcia odpowiednio studiów I stopnia lub studiów II stopnia (w przypadku, gdy informacja taka nie jest zamieszczona na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów). Uczelnia może zażądać od kandydata także informacji o skali ocen dokumentów, o których mowa powyżej.

 

 

 

Wykaz dokumentów dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie
na studia II stopnia:

 

1) podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową (wydrukowane z systemu rekrutacyjnego);

 

2) poświadczoną przez UR za zgodność z oryginałem kopię dyplomu (o których mowa w art. 69 ust. 3  w związku z art. 326 ust. 1 oraz art. 327 ust. 1-3 ustawy PSWiN) uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia w Polsce

 

3)  poświadczoną przez UR za zgodność z oryginałem kopię świadectwa lub innego dokumentu uznanego w Rzeczypospolitej Polskiej za dokument uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe (art. 69 ust. 2 ustawy PSWiN)

 

4) 2 aktualne fotografie kandydata (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) oraz 1 w wersji elektronicznej (wgrywana przez kandydata podczas rejestracji w uczelnianym systemie rekrutacyjnym);

 

5) tłumaczenia sporządzone przez polskiego tłumacza przysięgłego albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej dokumentów, które wydane są w języku obcym;

 

6) potwierdzoną przez UR kserokopię dokumentu stwierdzającego uprawnienie do podejmowania studiów bez ponoszenia opłat zgodnie z art. 324 ust. 2 ustawy PSWiN  (np. Karta Polaka, karta pobytu, decyzja administracyjna właściwego organu) ;

 

7) dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (w przypadku studiów prowadzonych w języku polskim), tj.:

• zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego w jednostce wyznaczonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub

•  certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, na poziomie biegłości językowej ustalonej przez Rektora, lub

•  świadectwo, dyplom lub inny dokument potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w języku polskim, lub

•  zaświadczenie o znajomości języka polskiego wydane przez UR.

 

Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty potwierdzające ukończenie za granicą szkoły ponadpodstawowej, w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim kandydat będzie odbywał studia w Polsce.

 

 

Dodatkowo

1) kopię dokumentów pozwalających ocenić przebieg i czas trwania studiów np. suple-ment do dyplomu, wykaz przedmiotów i ocen, indeks lub inny dokument,

 

2)  zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych w przypadku rekrutacji na kierunek, na którym występują czynniki szkodliwe, uciążliwe lub niebezpieczne dla zdrowia;

 

3)  dokument potwierdzający znajomość języka obcego określony w załączniku nr 1 (w przypadku studiów prowadzonych w języku obcym);

 

4)  oryginał pełnomocnictwa poświadczonego notarialnie, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;

 

5)  inne dokumenty określone w części szczegółowej niniejszej uchwały lub w odrębnych przepisach.

 

W przypadku dokumentów uzyskanych za granicą Uczelnia może zażądać od kandydata zaświadczenia, że świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo maturalne albo dyplom ukończenia studiów wyższych uprawniają w kraju, w którym zostały wydane do podjęcia odpowiednio studiów I stopnia lub studiów II stopnia (w przypadku, gdy informacja taka nie jest zamieszczona na dokumencie uprawniającym do podjęcia studiów). Uczelnia może zażądać od kandydata także informacji o skali ocen dokumentów, o których mowa powyżej.

 

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow