Podstawa prawna:

 

 

Cudzoziemcem jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie obywatelstwo polskie i obywatelstwo innego państwa lub kilku innych krajów, są traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

 

 

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczyć w prowadzeniu działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia, na podstawie:

1)   umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

2)   umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych

      w tych umowach;

3)   decyzji ministra;

4)   decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

5) decyzji dyrektora NCN o przyznaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;

6)   decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.

 

 

Opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem cudzoziemców na studiach stacjonarnych w języku polskim, nie pobiera się od:

1)  cudzoziemca - obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)  cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;

3)  cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771);

4)  cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5)  cudzoziemca - posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;

6)  posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;

7)  cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 


SKŁADANIE DOKUMENTÓW

Miejsce:

Dział Rekrutacji i Karier Studenckich
ul. Pigonia 8
35-310 Rzeszów
(budynek biblioteki)
pokój nr 45
tel: 17 872 11 30  oraz 17 872 14 00

 

Terminy składania dokumentów:

Komplet dokumentów należy złożyć w Dziale Rekrutacji i Karier Studenckich nie później niż na 7 dni przed zakończeniem elektronicznej rejestracji kandydatów ustalonej zgodnie z harmonogramem rekrutacji na dany kierunek.

 

Informacje dotyczące uzyskania apostille dostępne są na stronie: www.hcch.net w zakładce Apostille Section.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow