Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.  
Zamknij

Cudzoziemcy

 

Podstawa prawna:

 

UWAGA!!!

CUDZOZIEMCY PODEJMUJĄCY STUDIA NA ZASADACH INNYCH NIŻ OBOWIĄZUJĄCE OBYWATELA POLSKIEGO
NIE REJESTRUJĄ SIĘ W UCZELNIANYM SYSTEMIE REKRUTACYJNYM

Cudzoziemcem jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie obywatelstwo polskie i obywatelstwo innego państwa lub kilku innych krajów, są traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

 

Rekrutacja „krok po kroku”.

I. WYBÓR ZASAD PODEJMOWANIA I ODBYWANIA STUDIÓW

   1. na zasadach obowiązujących obywatela polskiego

Cudzoziemcy spełniający, jeden z poniższych warunków mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywatela polskiego:

 • udzielono mu zezwolenia na pobyt stały;
 • posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • korzysta z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest pracownikiem migrującym, będącym obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub  członkiem jego rodziny, jeżeli mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • udzielono mu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • udzielono mu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
  (UWAGA!!! INFORMACJA TAKA ZNAJDUJE SIĘ W DECYZJI WŁAŚCIWEGO WOJEWODY W SPRAWIE UDZIELENIA ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY)
 • udzielono mu ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest  obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członek jego rodziny, posiadającym prawo stałego pobytu;
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkiem jego rodziny, posiadającym środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów oraz oświadczającym, iż nie ubiega się o podjecie studiów na innych zasadach niż obowiązujące obywatela polskiego, lub
 • jest posiadaczem ważnej Karty Polaka oświadczającym, iż nie ubiega się o podjecie studiów na innych zasadach niż obowiązujące obywatela polskiego.

Podjęcie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich oznacza przystąpienie do rekrutacji na warunkach i zasadach określonych dla kandydatów obywateli polskich na studia wyższe, studia doktoranckie albo studia podyplomowe lub kursy.

Szczegółowe wymagania na poszczególne kierunki studiów znaleźć można poniżej:  

 

   2. na zasadach innych niż obowiązujące obywatela polskiego

Cudzoziemcy niespełniający żadnego z powyższych warunków mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywatela polskiego tj.:

 • jako stypendyści strony polskiej na podstawie umów międzynarodowych i decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, na podstawie umów międzynarodowych na zasadach określonych w tych umowach,
 • na zasadach odpłatności na podstawie decyzji Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia,
 • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę na podstawie umów międzynarodowych
 • jako stypendyści uczelni.

Szczegółowe informacje na temat  ubiegania się o przyjęcie w ramach powyższych zasad znaleźć można tutaj

 

II. KOMPLETOWANIE DOKUMENTÓW

Cudzoziemiec ubiegający się o podjęcie studiów w Uniwersytecie Rzeszowski zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową cudzoziemca
  (plik do pobrania)
 2. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku i formie kształcenia,
 3. potwierdzona przez Uniwersytet Rzeszowski kopia świadectwa dojrzałości, lub dyplomu ukończenia studiów wyższych (wraz z suplementem do dyplomu) wydane w Polsce, lub odpowiedni dokument wydany za granicą uprawniający do podjęcia studiów na podstawie umów międzynarodowych, odpowiednich przepisów prawnych lub w drodze nostryfikacji.
  Każde świadectwo i każdy dyplom uzyskane poza granicami Polski (poza dyplomem matury międzynarodowej IB oraz świadectwem matury europejskiej EB) muszą być opatrzone apostille lub poddane legalizacji.
  Informacje dotyczące uzyskania apostille dostępne są na stronie: www.hcch.net w zakładce Apostille Section.
  • Świadectwa maturalne (ukończenia szkół średnich) uzyskane za granicą mogą być uznane (z mocy prawa) za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Polsce na zasadach:
   • świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach. Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niderlandy, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
    Więcej informacji -  na stronie  Ministerstwa Edukacji Narodowej
   • dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
   • dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie, zgodniez Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);
   • świadectwa objęte umowami międzynarodowymi (wykaz umów znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).

    W razie niespełnienia któregokolwiek z warunków o których mowa powyżej świadectwa maturalne uzyskane poza granicami RP mogą być uznane za równorzędne świadectwu dojrzałości wydanemu w Polsce w drodze decyzji kuratora oświaty (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o uznanie świadectwa, a w przypadku jego braku – właściwe ze względu na siedzibę instytucji, w której zamierza przedłożyć świadectw. W Rzeszowie – Podkarpackie Kuratorium Oświaty

  • Dyplomy ukończenia studiów wyższych uzyskane za granicą mogą być uznane, jeżeli:
   • dyplom ten uprawnia do kontynuacji kształcenia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała (uznanie dyplomu na podstawie art. 191a ust. 3 i 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym)
   • na podsatwie umowy międzynarodowej Szczegółowe informacje na temat zawartych przez Polskę umów międzynarodowych, a także wykaz tych umów można znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
   • w przypadku braku możliwości uznania dyplomu  w trybach wskazanych powyżej, wówczas dyplom może być uznany w trybie nostryfikacji. Nostryfikację dyplomów ukończenia studiów przeprowadzają rady jednostki organizacyjnej uczelni, uprawnionej do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub dziedziny sztuki, prowadzącej kształcenie w obszarze obejmującym kierunek studiów wyższych, którego ukończenie potwierdza dyplom uzyskany za granicą.

UWAGA!!! Posiadacze zagranicznych dyplomów ukończenia studiów wyższych mogą ubiegać się w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego o wydanie imiennego zaświadczenia lub ogólnej opinii/informacji dotyczącej przedstawionych przez nich dokumentów.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

 http://www.nauka.gov.pl/dodatkowe-informacje/opiniowanie-dokumentow-.html

 1. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego lub obcego
  Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego jest:
  1. ukończony roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
  2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
  3. uzyskanie potwierdzenia w Uniwersytecie Rzeszowskim, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim.
    

  Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka angielskiego jest właściwy dokument wymieniony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.01.2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

  Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty uznane za równoważne co najmniej świadectwu dojrzałości potwierdzające ukończenie za granicą szkoły (uczelni wyższej), w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce.   
 2. polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenie zdrowotnego w NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu studiów
  (plik do pobrania)
 3. potwierdzoną przez UR kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem i numerem);
 4. potwierdzoną przez UR kserokopię wizy lub karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP;
 5. 3 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym 1 w wersji elektronicznej;
 6. oryginalne pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;
 7. tłumaczenia sporządzone przez polskiego tłumacza przysięgłego albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej wszystkich w/w dokumentów, które wydane są w języku obcym;
 8. w przypadku cudzoziemców podejmujących studia lub kurs na zasadach obowiązujących obywatela polskiego, także:
  • potwierdzoną przez Uniwersytet Rzeszowski kserokopię dokumentu, stwierdzającego uprawnienie do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywatela polskiego (np. Karta Polaka, karta pobytu, decyzja administracyjna właściwego organu),
  • oświadczenie kandydata lub studenta na studia stacjonarne
  • inne, określone w części szczegółowej uchwały Senatu (np. indeks lub wypis
   z indeksu, prace plastyczne itp.).
  • cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia wyższe na zasadach obowiązujących obywatela polskiego wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

III. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW W DZIALE KSZTAŁCENIA

Miejsce:

Dział Kształcenia; Rzeszów, al. Mjr W. Kopisto 2 A, Rzeszów, bud. A2, I piętro, pokój 103

Terminy składania dokumentów:  

 1. w przypadku cudzoziemców podejmujących studia lub kurs na zasadach obowiązujących obywatela polskiego kandydat zagraniczny zobowiązany jest do złożenia kompletu dokumentów wymaganych w procesie rekrutacji w Dziale Kształcenia nie później niż na 7 dni przed zakończeniem elektronicznej rejestracji kandydatów obywateli polskich, ustalonej zgodnie z harmonogramem rekrutacji na dany kierunek (dziedzinę studiów doktoranckich, studia podyplomowe, kurs);
 2. w przypadku cudzoziemców podejmujących studia lub kurs na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich – w terminie przewidzianym na elektroniczną rejestrację kandydatów obywateli polskich, ustalonej zgodnie z harmonogramem rekrutacji na dany kierunek (dziedzinę studiów doktoranckich, studia podyplomowe, kurs).

 

Nie wszystko jasne?

Skontaktuj się z nami: Dział Kształcenia Uniwersytet Rzeszowski

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow