Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Cudzoziemcy

  page temporarily
unavailable
 

 

Podstawa prawna:

 

UWAGA!!!

CUDZOZIEMCY PODEJMUJĄCY STUDIA NA ZASADACH INNYCH NIŻ OBOWIĄZUJĄCE OBYWATELA POLSKIEGO
NIE REJESTRUJĄ SIĘ W UCZELNIANYM SYSTEMIE REKRUTACYJNYM

Cudzoziemcem jest każda osoba nieposiadająca polskiego obywatelstwa. Osoby, które posiadają jednocześnie obywatelstwo polskie i obywatelstwo innego państwa lub kilku innych krajów, są traktowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak obywatele polscy.

 

Rekrutacja „krok po kroku”.

I. WYBÓR ZASAD PODEJMOWANIA I ODBYWANIA STUDIÓW

   1. na zasadach obowiązujących obywatela polskiego

Cudzoziemcy spełniający, jeden z poniższych warunków mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywatela polskiego:

 • udzielono mu zezwolenia na pobyt stały;
 • posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
 • korzysta z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest pracownikiem migrującym, będącym obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub  członkiem jego rodziny, jeżeli mieszka na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • udzielono mu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • udzielono mu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (INFO)
  (UWAGA!!! INFORMACJA TAKA ZNAJDUJE SIĘ W DECYZJI WŁAŚCIWEGO WOJEWODY W SPRAWIE UDZIELENIA ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY)
 • udzielono mu ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • jest  obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członek jego rodziny, posiadającym prawo stałego pobytu;
 • jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub członkiem jego rodziny, posiadającym środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów oraz oświadczającym, iż nie ubiega się o podjecie studiów na innych zasadach niż obowiązujące obywatela polskiego, lub
 • jest posiadaczem ważnej Karty Polaka oświadczającym, iż nie ubiega się o podjecie studiów na innych zasadach niż obowiązujące obywatela polskiego.

Podjęcie studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich oznacza przystąpienie do rekrutacji na warunkach i zasadach określonych dla kandydatów obywateli polskich na studia wyższe, studia doktoranckie albo studia podyplomowe lub kursy.

Szczegółowe wymagania na poszczególne kierunki studiów znaleźć można poniżej:  

 

   2. na zasadach innych niż obowiązujące obywatela polskiego

Cudzoziemcy niespełniający żadnego z powyższych warunków mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywatela polskiego tj.:

 • jako stypendyści strony polskiej na podstawie umów międzynarodowych i decyzji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych, na podstawie umów międzynarodowych na zasadach określonych w tych umowach,
 • na zasadach odpłatności na podstawie decyzji Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia,
 • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę na podstawie umów międzynarodowych
 • jako stypendyści uczelni.

Cudzoziemcy, o których mowa w art. 43 ust. 3 pkt 1 i 3 (Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym), posiadający kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz kształcenie w innych formach, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych bez odpłatności. Osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg.

 

Szczegółowe informacje na temat  ubiegania się o przyjęcie w ramach powyższych zasad znaleźć można tutaj

 

II. KOMPLETOWANIE DOKUMENTÓW

Cudzoziemiec ubiegający się o podjęcie studiów lub kursów w Uniwersytecie Rzeszowski zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

 1. podanie o przyjęcie na studia wraz z ankietą osobową cudzoziemca
  (plik do pobrania)
 2. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na wybranym kierunku i formie kształcenia,
 3. poświadczoną przez UR kserokopię świadectwa maturalnego (lub dojrzałości) lub dyplomu ukończenia studiów wyższych wydanego w Polsce uprawniającego do podjęcia właściwych studiów, albo odpowiedni dokument wydany za granicą tj. (INFO):
  1. w przypadku kandydata na studia I stopnia lub jednolite studia magisterskie – kserokopię oryginału świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego uzyskanego za granicą, a w przypadku świadectwa ukończenia szkoły średniej lub świadectwa maturalnego, które zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi podlega uznaniu w drodze decyzji administracyjnej, również decyzję wydaną przez właściwego kuratora oświaty
    
  2. w przypadku kandydata na studia II stopnia - dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt  a, oraz kserokopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille oryginału dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów za granicą, uznanego – zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów – za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, albo uznanego na podstawie umowy międzynarodowej albo innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia lub za uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w Polsce;
    
  3. w przypadku kandydata na studia doktoranckie, kserokopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów za granicą, uznanego – zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów – za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, albo uznanego na podstawie umowy międzynarodowej albo innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów doktoranckich w Polsce;
  4. w przypadku kandydata na studia podyplomowe, kserokopię zalegalizowanego lub opatrzonego apostille dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów za granicą, uznanego – zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów – za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów pierwsze lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, albo uznanego na podstawie umowy międzynarodowej albo innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich lub za uprawniający do podjęcia studiów podyplomowych w Polsce;

  Uwaga!
  Informacje dotyczące uzyskania apostille dostępne są na stronie: www.hcch.net w zakładce Apostille Section.
   

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

 http://www.nauka.gov.pl/dodatkowe-informacje/opiniowanie-dokumentow-.html

 1. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego lub obcego
  Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka polskiego jest:
  1. ukończony roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, lub
  2. certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
  3. uzyskanie potwierdzenia w Uniwersytecie Rzeszowskim, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim.
    

  Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka angielskiego jest właściwy dokument wymieniony w załączniku nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24.01.2007 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

  Dokumentami potwierdzającymi znajomość języka obcego są również świadectwa, dyplomy lub inne dokumenty uznane za równoważne co najmniej świadectwu dojrzałości potwierdzające ukończenie za granicą szkoły (uczelni wyższej), w której zajęcia były prowadzone w tym samym języku obcym, w jakim cudzoziemiec będzie odbywał studia w Polsce.   
 2. polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego albo oświadczenie o przystąpieniu do dobrowolnego ubezpieczenie zdrowotnego w NFZ niezwłocznie po rozpoczęciu studiów
  (plik do pobrania)
 3. potwierdzoną przez UR kserokopię paszportu (strona ze zdjęciem i numerem);
 4. potwierdzoną przez UR kserokopię wizy lub karty pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP;
 5. 3 aktualne fotografie kandydata zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych, w tym 1 w wersji elektronicznej;
 6. oryginalne pełnomocnictwo, w przypadku osoby występującej w imieniu kandydata;
 7. tłumaczenia sporządzone przez polskiego tłumacza przysięgłego albo przez zagranicznego tłumacza i poświadczone przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej wszystkich w/w dokumentów, które wydane są w języku obcym;
 8. w przypadku cudzoziemców podejmujących studia lub kurs na zasadach obowiązujących obywatela polskiego, także:
  • potwierdzoną przez Uniwersytet Rzeszowski kserokopię dokumentu, stwierdzającego uprawnienie do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywatela polskiego (np. Karta Polaka, karta pobytu, decyzja administracyjna właściwego organu),
  • oświadczenie kandydata lub studenta na studia stacjonarne
  • inne, określone w części szczegółowej uchwały Senatu (np. indeks lub wypis
   z indeksu, prace plastyczne itp.).
  • cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia wyższe na zasadach obowiązujących obywatela polskiego wnoszą opłatę rekrutacyjną w wysokości ustalonej przez Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

III. ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW W DZIALE KSZTAŁCENIA

Miejsce:

Dział Kształcenia; Rzeszów, al. Mjr W. Kopisto 2 A, Rzeszów, bud. A2, I piętro, pokój 104

Terminy składania dokumentów:  

 1. Rekrutacja cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywatela polskiego odbywa się w terminach ustalonych przez dziekanów wydziałów w trybie określonym w odpowiedniej uchwale Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z zastrzeżeniem, że cudzoziemiec zobowiązany jest złożyć komplet wymaganych dokumentów w Dziale Kształcenia nie później niż na 7 dni przed zakończeniem elektronicznej rejestracji kandydatów obywateli polskich.
 2. Rekrutacja cudzoziemców podejmujących studia na zasadach innych niż obowiązujące obywatela polskiego odbywa się w terminach określonych przez Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia lub na zasadach określonych w umowach z zastrzeżeniem, że cudzoziemiec zobowiązany jest złożyć komplet wymaganych dokumentów w Dziale Kształcenia w terminie przewidzianym na elektroniczną rejestrację kandydatów obywateli polskich.

Nie wszystko jasne?

Skontaktuj się z nami: Dział Kształcenia Uniwersytet Rzeszowski

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow