Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Kierunek: Lingwistyka stosowana

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

waga przedmiotu

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot obowiązkowy – język angielski*
- egzamin pisemny, podstawowy lub rozszerzony**

1

Przedmioty dodatkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot dodatkowy – język niemiecki*
- egzamin pisemny lub ustny, podstawowy lub rozszerzony***
- inne możliwości kwalifikacji: patrz punkt 2 pod tabelą
Uwaga: od kandydatów wymagana jest znajomość język angielskiego i języka niemieckiego na poziomie pozwalającym brać udział w zajęciach prowadzonych w tych językach (język angielski B2, język niemiecki minimum A2)

1

Egzamin wstępny  brak -

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

1 kryterium dodatkowe – ocena na świadectwie maturalnym z języka polskiego (egzamin pisemny).
Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

0,003

Kompetencje oczekiwane
od kandydata

Znajomość dwóch języków obcych* na poziomie pozwalającym brać udział w zajęciach prowadzonych w tych językach (minimum B1), komunikatywność, biegłe posługiwanie się słowem mówionym i pisanym w języku ojczystym, przekrojowa znajomość literatury światowej, ogólna wiedza z zakresu ekonomii, geografii, historii i polityki

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "starej matury".

W procesie rekrutacyjnym należy podać wyniki zaświadczające poziom znajomości języków tych dwóch sekcji, które kandydat zamierza wybrać w ramach kierunku lingwistyka stosowana*. Warunkiem koniecznym jest podanie poziomu opanowania dwóch różnych języków. W razie niemożności zweryfikowania poziomu dwóch różnych języków kandydat nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

*Języki wykładowe oraz będące przedmiotem studiów na kierunku lingwistyka stosowana to język angielski i język niemiecki. Uruchomienie danej sekcji językowej w obrębie kierunku lingwistyka stosowana planuje się w przypadku wybrania takiej sekcji przez min. 15 osób – przy mniejszej liczbie chętnych Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do nieuruchamiania tej sekcji w danym roku akademickim.

**Jeśli na świadectwie dojrzałości umieszczone są wyniki z poziomu podstawowego i rozszerzonego, pod uwagę brany jest tylko jeden wynik dający większą liczbę punktów rekrutacyjnych. Wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym mnożony jest x 2
***W przypadku przedmiotu dodatkowego pod uwagę bierze się tę część egzaminu maturalnego (ustną lub pisemną), która zapewnia kandydatowi większą liczbę punktów rekrutacyjnych
 

1. Wyniki procentowe uzyskane z pisemnego egzaminu maturalnego („nowa matura”) przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:
a) 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny
b) 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne
2. Jeśli kandydat składał egzamin maturalny tylko z jednego języka lub jeśli zapewni to mu wyższą liczbę punktów, to przy przedmiocie dodatkowym (język niemiecki) zamiast wyniku egzaminu maturalnego uwzględnia się jedną z następujących informacji:
a) ocena z języka niemieckiego ze świadectwa ukończenia szkoły średniej; przeliczenie na punkty nastąpi według następującego schematu:
ocena 6 (celujący) = 100 punktów
ocena 5 (bardzo dobry) = 90 punktów
ocena 4 (dobry) = 75 punktów
ocena 3 (dostateczny) = 50 punktów
ocena 2 (dopuszczający) = 30 punktów
Uwaga! W tym przypadku kandydat może osiągnąć maksymalnie 100 punktów za znajomość drugiego języka!
b) poziom znajomości języka niemieckiego na podstawie odpowiedniego certyfikatu uznanego ośrodka egzaminacyjnego; przeliczenie na punkty nastąpi według następującego schematu:
Certyfikaty językowe
Poziom C2 – 200 punktów Poziom B1 – 75 punktów
Poziom C1 – 150 punktów Poziom A2 – 50 punktów
Poziom B2 – 100 punktów Poziom A1 – 30 punktów
lub na podstawie jednego z dokumentów wymienionych w następujących aktach prawnych:
- załącznik nr 2 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej
- załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 września 2011 r. (poz. 1200) „Wykaz certyfikatów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego”, z tym, że za znajomość języka poświadczoną dokumentami wymienionymi w punktach od 5-13 przyznaje się 200 punktów.
Uznawane będą także niższe stopniem odpowiedniki certyfikatów językowych zawartych w powyższych Rozporządzeniach.

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

Zasady rekrutacji dla kandydatów ze „starą maturą”

waga przedmiotu

Liczba i nazwa przedmiotów obowiązkowych branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

1 przedmiot obowiązkowy – język angielski**
- egzamin pisemny lub ustny*
Przelicznik w tabeli poniżej*

1

Liczba i nazwa przedmiotów dodatkowych branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 przedmiot dodatkowy – język niemiecki**
- egzamin pisemny lub ustny*
Przelicznik w tabeli poniżej*

1

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

1 kryterium dodatkowe – ocena na świadectwie maturalnym z języka polskiego (egzamin pisemny).
Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

0,003

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Znajomość dwóch języków obcych** na poziomie pozwalającym brać udział w zajęciach prowadzonych w tych językach (minimum B1), komunikatywność, biegłe posługiwanie się słowem mówionym i pisanym w języku ojczystym, przekrojowa znajomość literatury światowej, ogólna wiedza z zakresu ekonomii, geografii, historii i polityki

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "starej
matury". Przeliczanie wyników ze świadectw uzyskanych poza granicami RP według systemu punktowego zawartego w załączniku 2 do uchwały.

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, może uzyskać najwyższą liczbę punktów (200) za znajomość języka, który był jego językiem wykładowym podczas edukacji.

W procesie rekrutacyjnym należy podawać wyniki zaświadczające poziom znajomości języków tych dwóch sekcji, które kandydat zamierza wybrać w ramach kierunku lingwistyka stosowana**. Warunkiem koniecznym jest podanie poziomu opanowania dwóch różnych języków. W razie niemożności zweryfikowania poziomu dwóch różnych języków kandydat nie będzie brany pod uwagę w procesie rekrutacyjnym.

* Pod uwagę bierze się tę część egzaminu dojrzałości (ustną lub pisemną), która zapewnia kandydatowi większą liczbę punktów rekrutacyjnych.

**Języki wykładowe oraz będące przedmiotem studiów na kierunku lingwistyka stosowana to język angielski i język niemiecki. Uruchomienie danej sekcji językowej w obrębie kierunku lingwistyka stosowana planuje się w przypadku wybrania takiej sekcji przez min. 15 osób – przy mniejszej liczbie chętnych Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie prawo do nieuruchamiania tej sekcji w danym roku akademickim.

 

1. Jeśli kandydat składał egzamin maturalny tylko z jednego języka lub jeśli zapewni to mu wyższą liczbę punktów, to przy przedmiocie dodatkowym postępuje tak, jak w przypadku „nowej matury”, punkt 2.


*Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

Ocena (skala 1-6) Punkty Ocena (skala 2-5) Punkty
dopuszczający/mierny (2) 30 - -
dopuszczający plus (2+) 45 - -
dostateczny (3) 60 dostateczny (3) 50
dostateczny plus (3+) 90 dostateczny plus (3+) 90
dobry (4) 120 dobry 140
dobry plus (4+) 150 dobry plus(4+) 170
bardzo dobry (5) 180 bardzo dobry (5) 200
bardzo dobry plus (5+) 190 - -
celujący (6) 200 - -

 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow