Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Oferta studiów jest skierowana do maturzystów – absolwentów liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników – o zainteresowaniach humanistycznych i społecznych, którzy chcą uzyskać podstawową wiedzę z medioznawstwa w zakresie specjalności: media i broker informacji oraz reklama, concierge, public relations. Studia licencjackie przygotowują do podjęcia studiów II stopnia.

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Kwalifikacja na studia stacjonarne pierwszego stopnia odbywa się na podstawie wyników obecnie obowiązującego pisemnego egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz języka obcego do wyboru (angielski, francuski, niemiecki, rosyjski) – poziom podstawowy lub rozszerzony

poziom podstawowy 1%=1pkt.

poziom rozszerzony 1%=2pkt.

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów
z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Wynik z egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie, historii bądź geografii (zdane jako przedmioty obowiązkowe albo dodatkowe na poziomie podstawowym lub rozszerzonym). Jeżeli kryterium dodatkowe
nie rozstrzygnie przyjęcia liczby kandydatów określonej w limicie,  Uniwersytet Rzeszowski zastrzega sobie przyjęcie mniejszej, niż limit, liczby kandydatów. Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc. Studia są uruchamiane dla grupy min. 25 osób.

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Komunikatywne posługiwanie się językiem polskim oraz znajomość języka obcego na poziomie B1-B2.

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie egzaminu maturalnego z języka polskiego oraz nowożytnego języka obcego. Maksymalnie kandydat może uzyskać 400 punktów. Oceny przeliczane są na punkty zgodnie z tabelami
znajdującymi się w części ogólnej uchwały Senatu UR (zamieszczona poniżej)

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby punktów o kolejności na liście kandydatów decydować będzie kryterium
dodatkowe, jakim jest zdanie egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie, historii bądź geografii. Maksymalnie kandydat
może uzyskać 200 punktów. Oceny przeliczane są na punkty zgodnie z tabelami znajdującymi się w części ogólnej uchwały Senatu
UR. Kandydaci są przyjmowani od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Komunikatywne posługiwanie się językiem polskim oraz znajomość języka obcego na poziomie B1-B2.

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu UR.

 

 

 

Kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Wymagania wstępne

ocena końcowa na dyplomie studiów I stopnia, ocena z pracy dyplomowej**

Przy ustalaniu listy rankingowej dla absolwentów kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna brana jest pod uwagę ocena z dyplomu ukończenia studiów I stopnia na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Dla kandydatów, którzy ukończyli inny niż dziennikarstwo i komunikacja społeczna kierunek studiów, podstawą przyjęcia jest sprawdzenie zgodności efektów kształcenia kandydata po studiach pierwszego stopnia w zakresie wiedzy, umiejętności oraz
komunikacji społecznej.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia z toku studiów - jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów. UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit.

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Kandydat powinien posiadać tytuł zawodowy licencjata, inżyniera lub magistra. Kandydat powinien dysponować podstawową wiedzą w zakresie nauk humanistycznych i społecznych oraz posiadać znajomość języka obcego na poziomie B1-B21

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu

 

1 Kandydat na studia:
a) Potrafi przygotować typowe pisemne i ustne teksty dziennikarskie w języku polskim zgodnie z regułami i zasadami ortografii, gramatyki i stylistyki. Kandydat rozpoznaje podstawowe
gatunki dziennikarskie, adekwatne do potrzeb informacji i publicystyki. Umie wykorzystać wiedzę z zakresu kultury słowa w celu konstruowania poprawnych stylistycznie i spójnych
logicznie wypowiedzi w ustnej i pisanej odmianie języka.
b) Posiada ogólną wiedzę z zakresu warsztatu dziennikarstwa prasowego, radiowego, telewizyjnego i internetowego. Kandydat potrafi rozróżniać przekazy informacyjne i publicystyczne.
Kandydat rozumie aktualne wydarzenia w regionie, kraju i na świecie.
c) Posiada umiejętność wyszukiwania, analizowania, oceniania, selekcjonowaniai wykorzystywania informacji ze źródeł pisanych i elektronicznych. Kandydat potrafi dokonać selekcji
zdobywanych informacji. Kandydat potrafi wykorzystać przekaz medialny jako źródło informacji o świecie, prawidłowo interpretować przekazy medialne.
d) Posiada umiejętności językowe w zakresie przynajmniej jednego obcego języka nowożytnego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego. Ta umiejętność jest weryfikowana na podstawie wpisu z języka obcego nowożytnego w suplemencie do dyplomu ze studiów licencjackich lub na podstawie
certyfikatu językowego. Ocenę poświadcza przedstawiciel komisji rekrutacyjnej.
e) Posiada podstawowe umiejętności z zakresu obsługi komputera, oprócz obsługi standardowych edytorów tekstu kandydat potrafi korzystać także z typowych komunikatorów sieciowych do prowadzenia wymiany informacji i poglądów naukowych.
f) Posiada umiejętność precyzyjnej komunikacji, argumentacji, poprawnego logicznie i językowo wyrażania swoich myśli i poglądów. Kandydat umie przedstawić poprawne pod względem
językowym i logicznym argumenty na rzecz własnych poglądów, jak i poglądów innych autorów oraz potrafi formułować wnioski z uwzględnieniem adekwatnych kontekstów historycznoliterackich i kulturowych.
g) Posiada umiejętność określania relacji między mediami, z ich szerokimi kontekstami społecznym i kulturowym, a zróżnicowaniem współczesnego społeczeństwa.

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow