Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

BADANIA LEKARSKIE

Kierunek: Biotechnologia

Poziom: I stopnia

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „nową maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym*

Brany będzie pod uwagę wynik jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka lub matematyka na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego.

0,8

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek***

JĘZYK OBCY - część pisemna egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym lub rozszerzonym. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

0,003

 

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Wiedza z dziedziny nauk chemicznych, fizycznych, matematycznych i biologicznych na poziomie szkoły średniej oraz znajomość języka obcego na poziomie B1.

Uwagi****

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 
* w przypadku przedmiotu obowiązkowego bierze się pod uwagę pisemną część egzaminu maturalnego. Waga dla każdego przedmiotu liczona jest osobno.
** waga dla każdego przedmiotu liczona jest osobno.
*** należy określić kryterium dodatkowe np. język obcy oraz dodać zapis „Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów,
UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit”.
**** zasady przyjęć dla obcokrajowców oraz obywateli z maturą uzyskaną poza granicami Polski, powinny zostać uwzględnione w uwagach. Kandydat zagraniczny na studia I
stopnia i jednolite studia magisterskie, posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia
zgodnie z zasadami określonymi dla kandydata ze świadectwem dojrzałości uzyskanym w trybie tzw. "starej matury" chyba, że warunki podejmowania studiów na danym
kierunku określone w części szczegółowej niniejszej uchwały stanowią inaczej, co należy wskazać w wierszu uwagi.
Wyniki procentowe uzyskane z pisemnego egzaminu maturalnego („nowa matura”) przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:
a) 1% punktów na poziomie podstawowym = 1 punkt rekrutacyjny,
b) 1% punktów na poziomie rozszerzonym = 2 punkty rekrutacyjne.

 
 

Zasady rekrutacji dla kandydatów z „starą maturą”

 

waga przedmiotu

Przedmioty obowiązkowe brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym*

Brany będzie pod uwagę wynik jednego z następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka lub matematyka - przedmiot na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z części pisemnej egzaminu maturalnego

określa część ogólna uchwały Senatu UR

Kryterium dodatkowe
w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek***

Język obcy - część pisemna lub ustna egzaminu dojrzałości (jedna wskazana przez kandydata).

Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Wiedza z dziedziny nauk chemicznych, fizycznych, matematycznych i biologicznych na poziomie szkoły średniej oraz znajomość języka obcego na poziomie B1.

Uwagi****

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 
* np. w przypadku przedmiotu obowiązkowego bierze się pod uwagę pisemną część egzaminu maturalnego.
** waga dla każdego przedmiotu liczona jest osobno.
*** należy określić kryterium dodatkowe np. język obcy oraz dodać zapis „Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR
zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit”.
**** zasady przyjęć dla obcokrajowców oraz obywateli z maturą uzyskaną poza granicami Polski, powinny zostać uwzględnione w uwagach. W innym przypadku, do tej
kategorii kandydatów stosować się będą przepisy ogólne uchwały Senatu.

 

Oceny uzyskane na egzaminie dojrzałości („stara matura”), przeliczane są na punkty rekrutacyjne w następujący sposób:

Ocena (skala 1-6) Punkty Ocena (skala 2-5) Punkty
dopuszczający/mierny (2) 30 - -
dopuszczający plus (2+) 45 - -
dostateczny (3) 60 dostateczny (3) 50
dostateczny plus (3+) 90 dostateczny plus (3+) 90
dobry (4) 120 dobry 140
dobry plus (4+) 150 dobry plus(4+) 170
bardzo dobry (5) 180 bardzo dobry (5) 200
bardzo dobry plus (5+) 190 - -
celujący (6) 200 - -


 

 

Kierunek: Biotechnologia

Poziom: II stopnia

Forma: stacjonarne

Profil: ogólnoakademicki

 

Wymagania wstępne

Dyplom ukończenia studiów I stopnia (co najmniej siedmiosemestralnych), jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree. Kryterium kwalifikacyjnym dla absolwentów kierunku biotechnologia jest ocena
z dyplomu ukończenia studiów I stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub równorzędnych np. Bachelor's degree,  a dla absolwentów innych kierunków studiów podstawą przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku z rozmowy kwalifikacyjnej, sprawdzającej kompetencje kandydata.

Kryterium dodatkowe w przypadku, gdy liczba kandydatów z tą samą liczbą punktów przewyższa limit wolnych miejsc na kierunek

Średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów oraz zaliczeń z przedmiotów kończących się zaliczeniem bez egzaminu na studiach I, II stopnia lub jednolitych studiach magisterskich. Jeżeli kryterium dodatkowe nie rozstrzygnie przyjęcia określonej w limicie liczby kandydatów, UR zastrzega sobie prawo do przyjęcia liczby kandydatów mniejszej niż limit

Kompetencje oczekiwane od kandydata

Znajomość specjalistycznego słownictwa z zakresu procesów technologicznych i biologii eksperymentalnej oraz posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2.

W zakresie biologii eksperymentalnej (rozumienie biochemicznych, molekularnych i komórkowych podstaw funkcjonowania organizmów; umiejętność prowadzenia pracy doświadczalnej w naukach biologicznych,

w zakresie biologicznych aspektów biotechnologii (rozumienie możliwości wykorzystania materiału biologicznego w biotechnologii, stosowanie podstawowych technik eksperymentalnych i laboratoryjnych biologii molekularnej),

w zakresie interpretacji (analiza statystyczna, prezentacja i dokumentacja wyników eksperymentu oraz prezentacja  i dokumentacja wyników zadań o charakterze projektowym),

w zakresie technologicznych aspektów biotechnologii (ilościowy opis podstawowych procesów jednostkowych; wykorzystanie technicznych i technologicznych aspektów biotechnologii). Sposób weryfikacji – rozmowa kwalifikacyjna nt. kompetencji, wiedzy i umiejętności kandydata.

Uwagi

Kandydat posiadający dokument uzyskany poza granicami Polski, uprawniający do podejmowania studiów wyższych, kwalifikowany jest na studia na podstawie uzyskanego dyplomu oraz dokumentów wskazanych w części ogólnej uchwały Senatu.

 
Rozmowa kwalifikacyjna będzie oceniana w skali:
ocena bardzo dobry (5) 50 pkt.
ocena dobry plus (4+) 45 pkt.
ocena dobra (4) 40 pkt.
ocena dostateczny plus (3,5) 35 pkt.
ocena dostateczna (3) 30 pkt.


 

Średnia arytmetyczna z toku studiów I stopnia:
5,0 50 pkt.
4,51 - 4,99 45 pkt.
4,0 - 4,5 40 pkt.
3,51 - 3,99 35 pkt.
3,0 - 3,5 30 pkt.


Ocena na dyplomie będzie oceniana w skali:

ocena bardzo dobry (5) 50 pkt.
ocena dobry plus (4+) 45 pkt.
ocena dobra (4) 40 pkt.
ocena dostateczny plus (3,5) 35 pkt.
ocena dostateczna (3) 30 pkt.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia, CKR ustala indywidualną w każdym przypadku ostateczną liczbę punktów, która będzie brana pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, gdzie najwyższa w danym systemie ocena wynosi 50 punktów.
 

 

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow