Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Statut

STATUT

Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Nauki

 

Rozdział I

 

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Nauki przyjmuje i używa nazwy „Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Nauki” w Rzeszowie. Związek ma prawo używać skrótu „NZZPN” w Rzeszowie.

 2. Związek broni praw i interesów pracowników w zakresie warunków pracy i płacy oraz warunków socjalno-bytowych i kulturalnych. Reprezentuje swoich członków oraz współuczestniczy w kształtowaniu i realizacji zadań społeczno-gospodarczych.

§ 2

 1. Terytorialny zasięg działania Związku obejmuje obszar Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 2. Podmiotowy zasięg działania obejmuje całokształt statutowej działalności NZZPN w odniesieniu do pracowników, emerytów, rencistów i ich rodzin.

 3. Siedzibą Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Nauki jest Rzeszów.

§ 3

Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Nauki jest organizacją dobrowolną, samorządną i niezależną od władz Uczelni, organów administracyjnych oraz innych organizacji.

§ 4

Związek posiada osobowość prawną – może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania w granicach przewidzianych przepisami prawa. Związek działa przez organy wskazane w niniejszym Statucie.

§ 5

Związek realizuje cele i zadania określone w niniejszym Statucie zgodnie z przepisami Konstytucji RP, ustawy o związkach zawodowych i innych ustaw oraz ratyfikowanymi przez Polskę Konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy.

 

Rozdział II

 

Cele i zadania Związku

§ 6

Celem Związku jest obrona praw, godności i interesów zawodowych, socjalno-bytowych i kulturalnych pracowników, a w szczególności:

 1. Dążenie do doskonalenia ustawodawstwa dotyczącego szkolnictwa wyższego i nauki;

 2. Obrona interesów zawodowych, materialnych, socjalno-bytowych i kulturalnych pracowników oraz ich rodzin;

 3. Występowanie wobec właściwych organów władzy administracji państwowej w sprawie aktów prawnych określających prawa i obowiązki oraz warunki pracy i płacy;

 4. Oddziaływanie na rzecz demokracji, praworządności, sprawiedliwości społecznej oraz koleżeńskiej solidarności w stosunkach międzyludzkich;

 5. Kształtowanie etyki zawodowej nauczyciela i pracownika Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz sumiennego stosunku do obowiązków pracowniczych;

 6. Inicjowanie i popieranie działań na rzecz stwarzania pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji naukowych i zawodowych;

 7. Dążenie do harmonijnego współdziałania z władzami Uczelni w zakresie powiązania zadań Uczelni z potrzebami pracowników;

 8. Współdziałanie z władzami Uczelni w sprawach rozwoju racjonalizacji w wynalazczości pracowniczej;

 9. Kształtowanie aktywnych postaw działania dla dobra RP.

§ 7

Do zakresu działania Związku należy w szczególności:

 1. Reprezentowanie interesów zawodowych pracowników wobec organów i kierownictwa Uczelni;

 2. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów prawa pracy, udzielanie pomocy prawnej oraz podejmowanie interwencji i mediacji w przypadku indywidualnych spraw pracowniczych;

 3. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przez organy i kierownictwo Uczelni obowiązku zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a także udziału w opracowywaniu planów ich poprawy;

 4. Zajmowanie stanowiska wobec organów i kierownictwa Uczelni w sprawach dotyczących praw i interesów pracowników, a w szczególności przy ustalaniu regulaminów pracy, zasad nagradzania i premiowania, rozkładu czasu pracy, ustalaniu planów urlopowych oraz dotyczących socjalno-bytowych i kulturalnych potrzeb pracowników, opiniowanie wniosków pracowników na odznaczenia, nagrody, staże naukowe i zawodowe oraz innych dozwolonych prawem;

 5. Współdziałanie z organami i kierownictwem Uczelni w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników;

 6. Zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracowniczych w zakresie unormowanym przepisami prawa;

 7. Rozwijanie ścisłej współpracy z działem spraw pracowniczych na rzecz stałego rozszerzania świadczeń socjalnych dla pracowników i ich rodzin. Współdecydowanie w sprawach gospodarowania funduszem socjalnym;

 8. Zapewnienie członkom i ich rodzinom możliwości korzystania z wczasów pracowniczych, kolonii, zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych, miejsc w żłobkach i przedszkolach dla dzieci oraz odpowiedniego udziału w podziale świadczeń z funduszu socjalnego i innych funduszy Uczelni;

 9. Udzielanie członkom Związku różnorodnej pomocy materialnej, m.in. zasiłków statutowych i zapomóg oraz okresowych zwolnień z opłacania składek członkowskich;

 10. Partnerskie współdziałanie z organami i kierownictwem Uczelni oraz organizacjami społecznymi w rozwijaniu działalności kulturalno-oświatowej i tworzeniu warunków do odpoczynku po pracy, jak również podejmowanie własnych inicjatyw w tym zakresie;

 11. Podejmowanie innych działań dozwolonych prawem.

§ 8

Do osiągnięcia powyższych celów i zadań Związek dąży przez:

 1. Partnerskie współdziałanie z organami i kierownictwem Uczelni, organizacjami politycznymi, społecznymi i samorządowymi;

 2. Kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współdziałanie w tym zakresie z państwową inspekcją pracy;

 3. Opiniowanie założeń lub projektów aktów prawnych oraz decyzji dotyczących praw i interesów pracowniczych, w tym planu finansowo-rzeczowego Uczelni;

 4. Rozwiązywanie powstałych sporów w drodze negocjacji oraz przez zawieranie porozumień.

§ 9

W razie powstania sporu zbiorowego Związkowi przysługuje podjęcie stosownej formy protestu.

Rozdział III

 

Członkowie Związku, ich prawa i obowiązki

§ 10

 1. Członkiem Związku może zostać każdy pracownik zatrudniony w Uniwersytecie Rzeszowskim, który uznaje założenia ideowo-programowe oraz postanowienia wynikające z niniejszego Statutu.

 2. Przyjęć w poczet członków Związku dokonuje Zarząd Związku na podstawie pisemnej deklaracji kandydata.

 3. Członkostwo w Niezależnym Związku Zawodowym Pracowników Nauki nie wyklucza przynależności do innego związku zawodowego.

 4. Członkowie Związku po przejściu na emeryturę lub rentę zachowują nadal członkostwo z przynależnością do podstawowych ogniw organizacyjnych dla miejsca pracy.

 5. Przepisy Statutu dotyczące pracowników stosuje się odpowiednio również do osób wymienionych w ust. 4.

 6. Dowodem przynależności do Związku jest ważna legitymacja członkowska wydana przez Zarząd Związku.

[…]

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow