Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Konferencje w 2012 roku

Agnieszka Olszewska, Marta Orzeł

 

 Studenci o pomocy publicznej i polskich regulacjach podatkowych

 

            8 maja 2012 r. w Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Pomoc publiczna a polskie regulacje podatkowe”, zorganizowana przez Koło Naukowe Prawa Finansowego i Podatkowego, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim. Celem tego przedsięwzięcia było pokazanie teoretycznych i praktycznych aspektów związanych z uregulowaniami prawnymi, dotyczącymi pomocy publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego.   W konferencji - oprócz prelegentów- wzięło udział 90 studentów (studenci Wydziału Prawa i Administracji oraz Ekonomii UR, studenci z Krakowa oraz Warszawy - reprezentacja Koła Naukowego Prawa Finansowego „Pecunia non olet” z Uniwersytetu Warszawskiego), a także zaproszeni goście min.: Monika Mularz-Dobrowolska – starszy specjalista ds. komunikacji społecznej z Narodowego Banku Polskiego Oddziału Okręgowego w Rzeszowie, Bożena Pacek-przewodnicząca Podkarpackiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, Marta Pałka – reprezentująca Izbę Skarbową w Rzeszowie, Marta Gaweł – skarbnik gminy Trzebownisko, Piotr Zawada – ekspert z Oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu S.A w Mielcu, dr Paweł Majka, pracownik naukowy Pracowni Finansów Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji UR.

           Konferencja rozpoczęła się odczytaniem listu okolicznościowego - skierowanego do organizatorów i uczestników konferencji przez Leokadię Wanatowicz, dyrektora Oddziału Okręgowego Narodowego Banku Polskiego w Rzeszowie oraz wprowadzeniem w problematykę spotkania przez Irenę Mazurek, wiceprezesa Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie. Konferencja miała niejako dwa oblicza, została podzielona na dwa panele tematyczne; teoretyczny i praktyczny. W części teoretycznej słuchaczom zostało przybliżone zagadnienie pomocy publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji podatkowych w tym zakresie.

Rozpoczął mgr Sławomir Wołowiec, podinspektor Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Rzeszowa, który wygłosił referat dotyczący zasad udzielania pomocy publicznej przez gminy w zakresie podatków i opłat lokalnych. Słuchacze zapoznali się z definicją pomocy publicznej określoną w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz zaznajomili się z metodyką przyznawania pomocy publicznej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, jako organu podatkowego, rodzajami pomocy publicznej i jej formami. Przedstawiciel Urzędu Miasta zwrócił min. również na pomoc de minimis, udzielaną prowadzącym zakłady pracy chronionej oraz pomoc regionalną w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców tworzących miejsca pracy związane z nową inwestycją. Tematem wystąpienia mgra Jakuba Sieradzkiego z Instytutu Badań i Analiz Finansowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie była pomoc publiczna, a liberalne i neoliberalne teorie ekonomiczne. Słuchaczom przybliżono założenia tych teorii, niektórych przedstawicieli oraz przedstawiono ówczesną funkcję państwa wobec gospodarki, a także sposoby rozwiązywania problemów ekonomicznych. Wystąpieniem kończącym pierwszy panel był referat dra Olgierda Łunarskiego, kierownika Pracowni Finansów Publicznych na Wydziale Prawa i Administracji UR, dotyczący ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, jako formy pomocy publicznej. Słuchaczom przybliżone zostały uregulowania zawarte w art. 67a i 67b Ordynacji podatkowej, ze szczególnym uwzględnieniem pojęć „ważnego interesu podatnika” i „interesu publicznego” na tle orzecznictwa sądów administracyjnych. Konkluzję rozważań stanowiło twierdzenie, iż wszystkie decyzje dotyczące ulg w spłacie zobowiązań podatkowych mają charakter uznaniowy, na co wskazuje nie tylko brzmienie przepisów Ordynacji podatkowej ale również ugruntowana linia orzecznicza.

Po wysłuchaniu referatów odbyła się dyskusja.

Część II konferencji miała charakter praktyczny. Dotyczyła pomocy publicznej i uregulowań podatkowych z perspektywy praktyki. Rozpoczęła się od wystąpienia Jerzego Orła, przedsiębiorcy korzystającego z pomocy publicznej, posiadającego doświadczenie w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw – zaś tematem była pomoc publiczna z perspektywy beneficjenta. Przedstawione zostały praktyczne aspekty korzystania z pomocy publicznej, min. „Procedura ubiegania się o dofinansowanie w ramach pomocy publicznej”, a także skutki kapitałowe i podatkowe otrzymanej przez przedsiębiorstwo pomocy. Referent wskazał również na podstawowe problemy i ograniczenia z jakimi może spotkać się beneficjent korzystający z pomocy publicznej.

Kolejnym prelegentem był mecenas Tomasz Soliński, konsultant w projekcie „ Punkt Konsultacyjny Krajowego Systemu Usług Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.”. Przedmiotem jego referatu była „pomoc publiczna w kontekście działalności Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego”. Mec. Soliński omówił projekty realizowane w ramach pomocy publicznej przez RARR, skierowane do licznych grup beneficjentów. Szczególną uwagę zwrócono na te z nich, które są najbardziej atrakcyjne dla młodych przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą.

Następnie wystąpili przedstawiciele Koła Naukowego Prawa Finansowego i Podatkowego działającego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego: Mateusz Gerlach, Agnieszka Olszewska i Marta Orzeł – studenci IV roku prawa, a tematem referatu była „pomoc publiczna w ramach działalności specjalnych stref ekonomicznych”. Od strony metodologicznej prezentacja składała się z trzech części, wygłaszanych kolejno przez referentów. Pierwsza część, prezentowana przez Martę Orzeł, miała za cel przybliżenie podstaw prawnych oraz zasad funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych. Ponadto przedstawione zostały zalety prowadzenia działalności w strefie i wady jakie powoduje obecna konstrukcja przepisów dotyczących specjalnych stref ekonomicznych. Agnieszka Olszewska omówiła regulacje podatkowe dotyczące z działalności w strefie, min. ewolucję uregulowań dotyczących zwolnień podatkowych funkcjonujących w strefach, oraz szczegółowe zasady uzyskania zwolnienia z podatku dochodowego, a także podatku od nieruchomości. Zwieńczeniem wystąpienia była część prezentacji przygotowana przez Mateusza Gerlacha, który przedstawił podsumowanie dotyczące funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych. Zwrócił uwagę na ewentualną możliwość przedłużenia funkcjonowania stref oraz opłacalności takiego rozwiązania dla przedsiębiorców i państwa.

Prezentacja: „Zwolnienia podatkowe związane z organizacją EURO 2012 – przesłanka interesu publicznego czy pomoc publiczna?” została przygotowana przez członków Koła Naukowego Prawa Finansowego „PECUNIA NON OLET” z Uniwersytetu Warszawskiego: Iwonę Krzemińską, Tomasza Brola oraz Annę Wójcik. Na wstępie scharakteryzowano status prawny UEFA, zasady jej funkcjonowania i finansowania. Następnie omówione zostało rozporządzenie ministra finansów z 28 lutego 2011 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób prawnych i podatku dochodowego od osób fizycznych w odniesieniu do EURO 2012. Prelegenci starali się odpowiedzieć na pytanie zawarte w temacie, analizując między innymi przesłanki uznania pomocy publicznej za niedozwoloną. Konkluzją wystąpienia było stwierdzenie, że pomoc publiczna dla UEFA to przykład pomocy dozwolonej.

Po zakończeniu wszystkich wystąpień w tej części obrad odbyła się dyskusja. Po jej zakończeniu Marta Orzeł, prezes Koła Naukowego Prawa Finansowego i Podatkowego podziękowała prelegentom, uczestnikom i organizatorom konferencji, a mgr Wojciech Zając dokonał oficjalnego zamknięcia spotkania.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow