Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Konferencje w 2010 roku

Renata Wielgos-Struck

 Pomoc społeczna na poziomie lokalnym w świetle nowych wyzwań i potrzeb
(Konferencja w Instytucie Socjologii)

25 listopada 2010 r. w Uniwersytecie Rzeszowskim odbyła się konferencja na temat Pomoc społeczna na poziomie lokalnym w świetle nowych wyzwań i potrzeb. Organizatorami tego spotkania byli: Zakład Polityki Społecznej i Pracy Socjalnej oraz podyplomowe studia Organizacja Pomocy Społecznej, funkcjonujące w ramach Instytutu Socjologii UR.

W przygotowaniu Konferencji uczestniczył zespół w składzie: ks. dr hab. prof. UR Witold Jedynak, dr Renata Wielgos-Stuck, dr Katarzyna Błaszczuk i dr Dorota Rynkowska. Wsparcia finansowego organizatorom udzielili: Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Aleksander Bobko oraz Dziekan Wydziału Socjologiczno Historycznego prof. dr hab. Sylwester Czopek.

Głównym celem Konferencji była wymiana wiedzy teoretycznej oraz doświadczeń praktycznych miedzy osobami reprezentującymi środowisko naukowe oraz instytucje reprezentujące system praktycznych działań, przyczyniających się do realizacji celów pomocy społecznej w skali lokalnej, na różnych jego szczeblach.

W Konferencji wzięli udział pracownicy naukowi i doktoranci Wydziału Socjologiczno Historycznego, którym bliskie są problemy pomocy społecznej, słuchacze podyplomowych studiów Organizacja Pomocy Społecznej oraz przedstawiciele instytucji pomocy społecznej m.in. Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego, powiatowych centrów pomocy rodzinie, miejskich ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, pogotowia opiekuńczego, centrów informacji i planowania kariery zawodowej, domów samotnej matki. Licznie przybyli także studenci kierunku socjologia, szczególnie osoby specjalizujące się w zakresie pracy socjalnej.

Gości Konferencji serdecznie powitał Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą prof. dr hab. Aleksander Bobko. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę pomocy społecznej we współczesnej Polsce, jej złożone i trudne przeobrażenia zmierzające do coraz efektywniejszego wspierania osób poszkodowanych przez los oraz wykluczonych społecznie.

Obrady zaplanowano w dwóch głównych obszarach tematycznych. Pierwszej części obrad przewodniczył ks. dr hab. prof. UR Witold Jedynak, drugiej zaś dr Michał Matlęga. W części pierwszej wygłoszone zostały referaty dotyczące kwestii ogólnych, związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej: problemów i zagrożeń rodzin na Podkarpaciu i roli pomocy społecznej w ich niwelowaniu, sytuacji materialnej klientów pomocy społecznej w Rzeszowie, możliwości pomocy rodzinom dysfunkcyjnym w ramach działalności rzeszowskiego Ośrodka Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej.
W części drugiej przedstawiono natomiast bardziej szczegółowe kwestie. Na tle uwag o potrzebie profesjonalizacji kadr pomocy społecznej i możliwościach w tym zakresie poruszono problemy dobrych praktyk w budowie lokalnych strategii pomocowych, współpracy ośrodków pomocy społecznej z organizacjami pozarządowymi, kwestie kompleksowego wspierania osób zagrożonych społecznie poprzez realizację różnych form zatrudnienia socjalnego oraz organizację opieki medycznej w DPS, w kontekście nowych propozycji ustawowych.

W trakcie Konferencji wygłoszono 11 referatów, w których zaprezentowano wiele problemów będących przedmiotem dyskusji, projektów i ustaleń, w wyniku których kształtowany jest system praktycznych działań podmiotów publicznych i pozarządowych pomocy społecznej.

W dyskusji zwrócono uwagę na zmieniające się instrumenty prawne regulujące działalność strefy pomocy społecznej i potrzebę przygotowywania się do ich rozumienia i późniejszego stosowania w praktyce. Podkreślono istnienie wielu niejasności związanych z przygotowanym projektem ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, który przekazany został do społecznej konsultacji. Jest to niewątpliwie nowe wyzwanie dla pracowników socjalnych, gdyż ustawa jest obszerna, wprowadza nowe instytucje pomocowe np. asystent rodziny, zespoły interdyscyplinarne, świetlice, kluby, itp., zmienia też liczebność dzieci przebywających w placówkach socjalizacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych. Wszystkie nowe propozycje wymagać będą rozważenia, namysłu i odniesienia do konkretnych warunków i instytucji. Prace przygotowawcze w tym zakresie trwają już w większości z nich.

Podkreślono również konieczność włączenia w dyskusję skuteczności działań pomocy społecznej. Ważną w tym względzie jest kwestia osób starszych oraz wybór stosownych instrumentów zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin. Zwrócono również uwagę na potrzebę interdyscyplinarnego spojrzenia na problemy pomocy społecznej, niezwykle ważne przy ocenie efektywności jej działań.

Podsumowania i zamknięcia konferencji dokonali organizatorzy: dr Michał Matlęga oraz dr Renata Wielgos-Struck. Zwrócono uwagę na potrzebę dyskusji o problemach pomocy społecznej, podkreślano wagę jaką odgrywają praktycy w tworzeniu wizji realnych rozstrzygnięć, niezbędnych w uwzględnianiu zmian zachodzących w tej dziedzinie zabezpieczenia społecznego.

Konferencja była niezwykle ważnym wydarzeniem naukowym, potwierdzającym, że dopiero podwójne spojrzenie - teoretyków i praktyków daje pełny obraz problemów społecznych oraz nowych możliwości ich rozwiązywania. W związku z tym wielokrotnie postulowano potrzebę organizowania cyklicznych konferencji tego typu. Z całą pewnością byłyby one ciekawym studium poznawczym dla przyszłych studentów powstającego w ramach Instytutu Socjologii kierunku praca socjalna, na którym od października 2011 roku rozpocznie się kształcenie pracowników socjalnych.

Wygłoszone podczas Konferencji referaty i komunikaty zostaną opublikowane w planowanej książce. Będzie to ważna publikacja, pokazująca aktualny obraz pomocy społecznej na poziomie lokalnym, proponowane zmiany w jej funkcjonowaniu oraz ich skutki społeczne i ekonomiczne.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow