Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Konferencje w 2010 roku

Waldemar Furmanek
Waldemar Lib

VIII Międzynarodowa konferencja naukowa
Edukacja – Technika – Informatyka 2010

W dniach 21-22 września 2010 r. odbyła się w Przemyślu VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja – Technika – Informatyka”. Konferencja została zorganizowana przez pracowników Zakładu Dydaktyki Techniki i Informatyki Instytutu Techniki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Komitet naukowy składał się z pracowników naukowych uczelni polskich i zagranicznych. Członkami komitetu naukowego byli:
prof. dr hab. Waldemar FURMANEK – Uniwersytet Rzeszowski – przewodniczący
dr hab. inż. Henryk BEDNARCZYK Prof. ITE. – Instytut Technologii Eksploatacji
doc., PhDr., Ph.D. Miroslav CHRÁSKA – Uniwersytet w Ołomuńcu (Czechy)
prof. PhD., Vlado GALIČIĆ – Uniwersytet w Rijece (Chorwacja)
doc. Paed Dr., CSc., Jiři KROPÁČ – Uniwersytet w Ołomuńcu (Czechy)
prof. dr hab. Stefan M. KWIATKOWSKI – Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Juraj PLENKOVIĆ – Uniwersytet w Rijece (Chorwacja)
prof. dr. hab. Mario PLENKOVIĆ – Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja)
prof. dr hab. Victor SIDORENKO – Uniwersytet Pedagogiczny w Kijowie (Ukraina)
Ing-Paed., Doc. Ing. Dr., Čestmír SERAFÍN – Uniwersytet w Ołomuńcu (Czechy)
prof. dr hab. inż. Ján STOFFA – Uniwersytet J. Selyeho (Słowacja)
dr hab. Wojciech WALAT Prof. UR– Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. Jolanta WILSZ Prof. AJD – Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
prof. dr hab. inż. Ladislav VÁRKOLY Prof. PR – Politechnika Radomska
dr Waldemar LIB – Uniwersytet Rzeszowski – sekretarz naukowy

W komitecie organizacyjnym konferencji pracowały następujące osoby: Anna Tabaczek oraz mgr Arkadiusz Nisztuk.

W tegorocznej konferencji udział wzięli goście z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, takich jak:

Polska

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
 • Politechniki Radomskiej
 • Uniwersytet Opolski
 • Politechnika Częstochowska
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Szkoła Aspirantów Państwowej Szkoły Pożarniczej w Krakowie
 • Uniwersytet Marii Curie-Słodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Szkoła Nauk Ścisłych USKW w Warszawie
 • Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Uniwersytet Rzeszowski

Chorwacja

 • University of Rijeka,
 • University of Zagreb
 • University Juraj Dobrila of Pula

Republika Czeska

 • J.E. Purkyně Uniwerzity Ústí nad Labem
 • Univerzita Palackého v Olomouci
 • Západočeská Univerzita v Plzni
 • Vysoká, Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava

Rosja

 • Ural Technical Institute of Communication and Informatics, Ekhaterinburg

Serbia

 • University of Novi Sad

Słowacja:

 • Prešovská Univerzita v Prešove
 • Univerzita Mateja Bela v Banskiej Bystricy

Ukraina

 • National University of Life and Environmental Sciences
 • National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine
 • Vinnystya State Pedagogical University
 • National Aviation University, Pedagogical University in Kiyv
 • Physics-Mechanical Institute NAS of Ukraine
 • National University of Nature and Bioresources of Ukraine
 • National Technical University of Ukraine in Kyiv
 • National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine
 • Medical University of O. Bogomolety, Kyiv

Ogółem w czasie konferencji wygłoszono 77 referatów, w tym 42 przez gości z zagranicy. Obrady odbywały się w dwóch głównych grupach tematycznych: Wybrane problemy edukacji technicznej i zawodowej oraz Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej.

W grupie pierwszej wyodrębnione zostały cztery sekcje. W sekcji: Edukacja techniczna, wygłoszone zostały między innymi referaty dotyczące problemów cywilizacji przemysłowej, która z rozmaitymi technologiami przetwarzania materiałów w wyroby użytkowe produkowane w skali masowej i wielkoseryjnej wprowadziła do życia społecznego zasady gospodarki wolnorynkowej: zwiększonej podaży i obniżania cen wyrobów po to, aby zrównoważyć (ale także aby stymulować) rosnący popyt, stąd na rynku pojawiały i ciągle pojawiają się nowe produkty, często aż tak nowe, że zaskakują swoim przeznaczeniem ich przyszłych użytkowników. To wszystko wymusza systematycznie narastające zmiany w sposobach i stylach zachowań (postępowań) konsumentów. W kolejnych referatach przedstawiono: możliwości rozwiązania problemów metodologii badania rozumienia idei techniki we współczesnym świecie przez uczniów klas starszych szkoły podstawowej z pozycji człowieka ustawionego contra technika ze wskazaniem na jej służebną rolę w ponowoczesnej wersji hedonizmu i konsumpcjonizmu; identyfikowania najbardziej charakterystycznych cech społecznych i kulturalnych komponentów systemów edukacyjnych krajów nordyckich w kształceniu nauczycieli techniki; znaczenia informacji oraz wiedzy ogólnej i technicznej rozpatrywanych z punktu widzenia procesów warunkujących efektywność gospodarowania przedsiębiorstw produkcyjnych oraz zmian w systemie edukacji; analiz komparatystycznych systemów edukacji ogólnotechnicznej na przykładzie założeń i realizacji zajęć z przedmiotu werken w niemieckojęzycznym szwajcarskim Kantonie Zurych; przemian w systemach edukacji przygotowujących do pracy, techniki i technologii realizowanych w ramach kształcenia ogólnego na Słowacji i za granicą w historycznej perspektywie; badania wpływu uczenia się przedmiotów technicznych na zmiany w zainteresowaniach i doświadczeniu uczniów szkół podstawowych oraz określenia koniecznych kroków, jakie trzeba podjąć w pracy nauczycieli realizujących tematy techniczne; określania czynników wpływających na umiejętności posługiwania się pojęciami technicznymi przez uczniów kończących szkołę podstawową w dotychczasowych, dość skromnych badaniach w tym zakresie; opracowania sposobów badania osobowości nauczyciela i jego drogi rozwoju zawodowego na podstawie metody analizy przypadków, która ujawnia interakcje i konkretne sytuacje związane z nauczaniem i podejmowaniem decyzji przez nauczyciela w kontekście jego cech osobowości; wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych dla zapewnienia dobrych warunków dydaktycznych prowadzenia edukacji technicznej, na przykładzie doświadczeń Wydziału Produkcji i Zarządzania Uniwersytetu w Usti nad Łabą w Republice Czeskiej; poszukiwania sposobów na zatrzymanie odpływu studentów z uczelni wyższych kształcących na kierunkach technicznych przez likwidowanie barier zniechęcających do rozwijania zainteresowań technicznych. W referacie kończącym obrady w tej sekcji opisano propozycję rozwiązań metodycznych pozwalających w pracowniach szkolnych wyposażonych w zestawy konstrukcyjne wspomagać rozwój kreatywności i manualnych umiejętności uczniów, traktowanych jako wstęp do kształcenia mechatronicznego.

Obrady w sekcji Edukacja zawodowa otworzył referat rozpoczynający się refleksją nad tym, że już w roku 1958 K. Szwarc w artykule Światła i cienie automatyzacji („Technika i Nauka” 1958, nr 2) omawiał skutki wprowadzania automatyzacji do przemysłu i rozważał problemy z tym związane, takie jak: bezrobocie, dekwalifikacja i konieczność rekwalifikacji zawodowej robotników. Na tym tle autor wskazał na konieczność zmian w szkolnictwie oraz społeczne konsekwencje automatyzacji już nie tylko produkcji, ale i życia współczesnego człowieka. W kolejnych wystąpieniach autorzy przedstawili między innymi: zmiany zachodzące w społeczeństwie, a w tym kontekście dokonano analizy transformacji procesu pracy w jego trzech komponentach: strukturalnym, kontekstowym i osobistym; potrzebę szybkiego rozwiązania silnych powiązań kształcenia na wszystkich poziomach edukacji, a w szczególności na poziomie wyższym z potrzebami rynku pracy; model kształcenia istniejący w Państwowej Straży Pożarnej jako przykład funkcjonowania systemu branżowych centrów kształcenia zawodowego; wstępny raport z badań dotyczących problemu związanego z wyborem studiów inżynierskich przez kobiety oraz określeniem czynników wpływających na ten wybór, wśród których najczęściej dominuje chęć uzyskania tytułu inżyniera oraz czysty przypadek; koncepcję struktury studiów technicznych na Wydziale Technologii Produkcji i Zarządzania na Uniwersytecie Jana Ewangelisty Purkyne z Usti nad Łabą w północnej Republice Czeskiej.

W sekcji Kształcenie nauczycieli uwaga autorów zwróciła się na kierunki rozwoju nowoczesnej dydaktyki związanej z kształceniem nauczycieli. Autorzy toczyli żywą dyskusję dotyczącą humanistycznego kierunku rozwoju nowoczesnej dydaktyki szkoły wyższej, która bada, uogólnia i uzasadnia cele, prawidłowości, zasady, treść, modele i metody procesu dydaktycznego w szkole wyższej, wzajemne relacje pedagogów i studentów jako podmiotów procesu kształcenia, określa wpływ różnorodnych zjawisk dydaktycznych na kształcenie i rozwój studenta jako osoby twórczej oraz podmiotu dalszego kształcenia i przyszłej pracy zawodowej. W kolejnych artykułach poruszana była problematyka związana między innymi z: autorytetem wykładowcy jako integralnym komponentem jego przygotowania zawodowego, pedagogicznego i wagi jego osobowości w grupie, która ujawnia się przez współdziałanie i relacje z innymi wykładowcami i studentami oraz wpływa na jakość procesów nauczania i wychowania; metodologią i wynikami badań dotyczącymi oczekiwań studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela edukacji zawodowej w obszarze kształcenia psychologicznego; możliwościami kształcenia się nauczycieli w ciągu całego życia w odniesieniu do europejskich i krajowych ram kwalifikacji zawodowych; możliwościami dalszego kształcenia nauczycieli w szkolnictwie wyższym w VŠB (Uniwersytet Techniczny – Ostrawa) na kierunku IGIP w kontekście opinii nauczycieli studiujących na tym kierunku, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania oferowanych form dokształcania. Na zakończenie przedstawiono potrzebę poszerzenia programów kształcenia nauczycieli o zajęcia z tanatologii jako wzbogacenia osobowościowego rozwoju zawodowego, gdzie kontakt z drugim człowiekiem jest podstawą oddziaływań wychowawczych.

Sekcja Edukacja ekologiczna i regionalna, poświęcona była problematyce roli edukacji szkolnej i pozaszkolnej w upowszechnieniu ekologii, w tym ewolucji pojęcia ekorozwój oraz jego znaczenie w dzisiejszym świecie. W prezentowanych artykułach autorzy skoncentrowali się, np na: opisaniu problemów związanych z tworzeniem teoretycznych zasad i nabywania doświadczenia praktycznego w wymiarze humanistycznym w odniesieniu do edukacji zawodowej przyszłych inżynierów i techników o specjalnościach agrotechnicznych; przedstawieniu metody analizy hierarchii z dziedziny inżynierii środowiska jako metody wspomagającej podejmowanie decyzji; zidentyfikowaniu komponentów standardów wykształcenia wyższego, które powinny zostać ulepszone i rozszerzone o nowe wymagania w stosunku do edukacji, ładu społecznego jako ekologicznych i twórczych kompetencji przyszłych pracowników zawartych w dokumentach Dekady edukacji dla zrównoważonego rozwoju. Tę część zakończył referat, w którym przedstawiono problemy edukacji środowiskowej, ze względu na jej rolę jako ważnego czynnika dla ekologicznych i ekonomicznych reform na Ukrainie, jak również zaakcentowano podstawowe drogi zapewniające odpowiedni poziom edukacji środowiskowej dla rozwoju kraju.

W drugiej części tematycznej Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej wyodrębnione zostały następujące sekcje tematyczne: Edukacja Informatyczno-Informacyjna, Informatyczne przygotowanie nauczycieli, Wirtualne systemy edukacyjne, Wybrane problemy modelowania matematycznego

W pierwszej sekcji drugiej części dyskusja rozpoczęła się od zaprezentowania niezwykle ważnych dla współczesności, a przede wszystkim dla przyszłości wyzwań edukacji wobec kolejnych fal przemian cywilizacyjnych. W referacie tym autor zwrócił szczególną uwagę na fakt, że obserwowane przemiany cywilizacyjne, zwłaszcza w sferze informatyczno-informacyjnej mają podstawowe znaczenie dla przyszłego kształcenia zawodowego oraz modelu życia społecznego w nowej, przyszłej cywilizacji. W kolejnych referatach przedstawione zostały: rozważania na temat poszukiwań nowego modelu szkoły w oparciu o idee kognitywizmu i konstruktywizmu, szkoły której pilnie potrzebuje nowoczesne społeczeństwo cywilizacji informacyjnej; wyniki poparte analizą badań dotyczących aksjologicznych uwarunkowań postaw twórczych dzieci bardzo często grających w gry komputerowe w porównaniu z dziećmi nie grającymi w gry komputerowe; analizę wybranych czynników opisujących korelację wpływu nowoczesnych mass mediów na osobowość człowieka; analizę wyników badań ankietowych przedstawiających stan świadomości gimnazjalistów na temat dezaktualizacji wiedzy z zakresu nowoczesnych technologii informacyjnych i ich zachowań mających temu przeciwdziałać; wyniki badań sondażowych opinii i oczekiwań uczniów w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w trakcie zajęć lekcyjnych; stan przygotowania informatycznego absolwentów gimnazjów w regionie Zagłębia Dąbrowskiego wskazujący na duże braki w zakresie wiadomości oraz zasobie pojęć z obszaru badanych zjawisk; wpływu systemowego modułu sprawdzającego na technologię nauczania informatyki na poziomie wyższych studiów zawodowych, przedstawione zostały zarówno zalety jak i wady tego rodzaju rozwiązań. Sekcję pierwszą zakończyło wystąpienie poświęcone skutkom przemian edukacji informatycznej, w którym zaprezentowane zostały aspekty kulturowe, społeczne oraz prakseologiczne jako te, które mają szczególny wpływ na proces kształcenia informatycznego.

Obrady w kolejnej sekcji rozpoczęła prezentacja referatu, w którym autor zwraca uwagę na to, że obecnie uczniowie coraz częściej wykorzystują podczas uczenia się komputer i nowoczesne technologie multimedialne a rolą nauczyciela jest ukazanie im możliwości właściwego wykorzystania tego rodzaju urządzeń we wspomaganiu procesu nauczania i uczenia się.

W kolejnych wystąpieniach autorzy przedstawili: pozytywne i negatywne aspekty wykorzystania technologii informacyjnych w pracy nauczycieli i uczniów w oparciu o analizę gotowości uczniów i nauczycieli do wykorzystania tych technologii na lekcji; analizę wyzwań i możliwości kształcenia społeczeństwa informatycznego, z uwzględnieniem zmian organizacji procesu kształcenia oraz trendów i kierunków rozwoju kształcenia zawodowego w szkole wyższej na Ukrainie; analizę popularnych dzienników elektronicznych wykorzystywanych w szkołach w celu zastąpienia nimi dzienników tradycyjnych oraz oszacowano ich dostępność dla szkół; rolę i przygotowanie informatyczne nauczycieli oraz nowy sposób przekazywania wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy matematycznej. Sekcję tę zakończyło wystąpienie, w którym autor zwrócił uwagę na wpływ technik informacyjnych na gromadzenie i dystrybucję informacji umożliwiających alternatywne formy nauczania w społeczeństwie wiedzy.

W sekcji poświęconej wirtualnym systemom edukacyjnym prelegenci omawiali możliwości zastosowania i wykorzystania w nowoczesnych systemów wspomagających procesy dydaktyczne. Obrady rozpoczęły się od wystąpienia poświęconego możliwościom wspomagania procesów dydaktycznych mających miejsce w nauczaniu techniki z wykorzystaniem programów komputerowych umożliwiających konstruowanie i weryfikowanie wirtualnych układów elektronicznych. Kolejni autorzy przedstawili: procedury związane z projektowaniem i konstruowaniem kursów e-learningowych, dla których punktem wyjścia jest właściwe i jednoznaczne przygotowanie materiałów wyjściowych pozwalające na znaczne skrócenie i unikniecie nieporozumień podczas pracy nad e-kursem; wybrane przykłady wskazujące możliwości połączenia tradycyjnej szkoły, podejście praktyczne, rozwijanie kreatywności oraz talentu w powiązaniu z zastosowaniem nowoczesnych technologii IT w nauczaniu i uczeniu się muzyki; negatywne i pozytywne aspekty wykorzystania e-learningu z punktu widzenia nauczycieli oraz studentów poparte wynikami badań dotyczących wykorzystania e-learningu; wyniki badań dotyczących wykorzystania technologii informacyjnych i Internetu do aktywnego przygotowywania się uczniów do lekcji w szkole średniej oraz studentów szkół wyższych; doświadczenia oraz wnioski dotyczące prowadzenia kursów z wykorzystaniem systemu portalowego na bazie platformy Moodle do nauczania przedmiotów informatycznych; analizę raportów CBOS i OBOP popartych własnymi badaniami w regionie Zagłębia Dąbrowskiego dotyczącymi przestrzeni społecznej Internetu w działalności edukacyjnej gimnazjalistów; wyniki badań sondażowych dotyczących opinii użytkowników o kształceniu na odległość z wykorzystaniem Internetu. Ostatnie wystąpienie związane było z przedstawieniem możliwości wykorzystania wirtualnej przestrzeni edukacyjnej na przykładzie dydaktycznych animacji komputerowych.

W sekcji Wybrane problemy modelowania matematycznego zaprezentowano dwa wykłady. W pierwszym autorzy zajęli się teoretycznymi rozważaniami dotyczącymi układów rezonansowych RLC uzupełnionymi opisem zaprojektowanych i przeprowadzonych doświadczeń mogących znaleźć zastosowanie w nauczaniu przedmiotów zawodowych oraz w przemyśle. W drugim zaś zaproponowano metodę szybkiego przetwarzania Radona, która wykorzystuje własności symetrii oraz przedstawiono wyniki badań nowatorskiego schematu obliczeń własności symetrii, który pozwala obliczyć mniejszą ilość potrzebnych charakterystyk.

Poruszana problematyka konferencji skłania do głębokiej refleksji nad współczesnym oraz przyszłym systemem kształcenia technicznego, informatycznego, zawodowego oraz edukacją ekologiczną. Prowadzone rozważania oraz liczne dyskusje wskazują, że wiele jest jeszcze do zrobienia w celu podniesienia efektywności kształcenia w wymienionych sferach edukacyjnych oraz wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych i informacyjnych w codziennej pracy nauczyciela, studenta i ucznia.


Foto: Waldemar Lib

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow