Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Konferencje w 2010 roku

Dyskusja o edukacji dla kultury współistnienia

W dniach 26-28 maja 2010 r. odbyła się w Sanoku Międzynarodowa Konferencja Naukowa Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. Edukacja dla tożsamości kulturowej regionów (ojczyzn) wobec unifikacji i wielokulturowości europejskiej. Celem spotkania przedstawicieli kilkunastu ośrodków uniwersyteckich z Polski, Ukrainy, Słowacji, Czech i Kanady była interdyscyplinarna wymiana myśli i doświadczeń edukacyjnych w dziedzinie wychowania dla wartości kulturowych i międzykulturowych. Organizatoremkonferencjibył Zakład Historii i Teorii Wychowania Instytutu Pedagogicznego UR. Wielonarodowa debata stała się możliwa dzięki współpracy z Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie, Międzynarodowym Uniwersytetem Humanistyczno-Ekonomicznym w Równem, Uniwersytetem w Preszowie, jak również wsparciu Dyrekcji Instytutu Pedagogiki UR. Konfrontacja teorii i praktyki wychowania kulturowego dotyczyła Euroregionu Karpackiego, tj. subregionu podkarpackiego, preszowskiego, lwowskiego oraz innych obszarów edukacyjno-kulturowych i skupiła się w kręgu następującej problematyki:

 1. Europejskie możliwości i zagrożenia w wychowaniu człowieka.
 2. Historyczne i współczesne aspekty edukacji dla wartości kulturowych, duchowych
  i egzystencjalnych.
 3. Edukacja dla wspierania kultury regionalnej oraz afirmacji wielokulturowości.
 4. Specyfika i komplementarność treści kształcenia w subregionach – ich aksjologia i teleologia edukacyjna.
 5. Człowiek w perspektywie złożoności wielokulturowego świata.
 6. Potrzeby edukacyjne i kulturowe dorosłych w kontekście postępujących przeobrażeń w zjednoczonej Europie.
 7. Perspektywy kształcenia dla rozwoju „wschodniej ściany” Wspólnoty Europejskiej.
 8. Edukacja wobec wyobcowania kulturowego i patologii społecznych.
 9. Edukacja dla etyki globalnej jako wyzwanie współczesności.

O złożonej dziedzinie budowania wielokulturowej rzeczywistości społecznej i edukacyjnej mówił podczas otwarcia przedstawiciel władz Uniwersytetu Rzeszowskiego - Dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego dr hab. prof. UR Mieczysław Radochoński. W konferencji wzięli również udział przedstawiciele kierownictwa Instytutu Pedagogiki: dyrektor - prof. zw. dr hab. Maria Chodkowska, dyrektor ds. nauki dr hab. prof. UR Czesław Lewicki oraz z-ca dyrektora Instytutu Pedagogiki dr Aleksandra Mach. Swoją obecnością obrady uświetnili rektorzy i dziekani uniwersytetów z sąsiednich państw: prof. dr hab. Anatolii Demiańczuk (Międzynarodowy Uniwersytet w Równem), prof. dr hab. Dmytro Herciuk (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. I. Franki), prof. dr hab. Anna Tokarova (Uniwersytet w Preszowie), prof. dr hab. Evtukh Mikoła Borysewicz (Akademia Pedagogicznych Nauk Ukrainy w Kijowie). W konferencji uczestniczyli również: prof.  Meggie Winzer oraz  prof. Kas Mazurek z Uniwersytetu Alberta w Kanadzie.
Ważną dla poziomu naukowego konferencji była możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczeń Profesorów związanych od lat z Instytutem Pedagogiki i Podkarpaciem: prof. zw. dra hab. Feliksa Kiryka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie), prof. zw. dra hab. Jana Szmyda (Akademia Krakowska im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego), prof. zw. dra hab. Tadeusza Aleksandra (Uniwersytet Jagielloński), prof. dra hab. Janusza Czernego (Uniwersytet Śląski), prof. Ludmiły Fomichovej (Uniwersytet w Kijowie), prof. dr hab. Anny Tokarovej, prof. dr hab. Ireny Mednańskiej, prof. dr hab. Beaty Balogovej, prof. dra hab. Igora Kominarca (Uniwersytet w Preszowie), doc. dra Sławomira Tabkowskiego (Kraków). Równie istotne znaczenie, zdaniem dr hab. prof. UR Kazimierza Szmyda, miały uwagi dra hab. prof. UR Czesław Lewickiego (Uniwersytet Rzeszowski), prof. dr hab. Eugenii Laski (Górnośląska Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Mysłowicach), dra hab. Jerzego Potocznego (Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim) i innych. Honorowy Patronat nad konferencją objęli JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Stanisław Uliasz, Marszałek Województwa Podkarpackiego Zygmunt Cholewiński, Burmistrz Miasta Sanoka Wojciech Blecharczyk oraz Stowarzyszenie Euroregion Podkarpacki.

W gronie honorowych Gości, obecnych na obradach, wspierających ideę konferencji znaleźli się wicemarszałek województwa Bogdan Rzońca, Dyrektor Departamentu Edukacji i Kultury Urzędu Marszałkowskiego Waldemar Szumny, Anna Kolanek specjalista ds. wdrażania projektów Euroregionu Karpackiego w Rzeszowie oraz Burmistrz Sanoka.

Profesor Kazimierz Szmyd otwierając sesję plenarną i prezentując założenia naukowe konferencji stwierdził: „Jako organizatorzy uważamy, że zwłaszcza w obliczu współczesnej dezintegracji aksjologicznej, relatywizacji etycznych i kulturowych - wymiana myśli i doświadczeń edukacyjnych w tej dziedzinie jest ze wszech miar pożądana. Powinna mieć ona charakter interdyscyplinarny, wielowątkowy i edukacyjny. Nie ulega wątpliwości, że edukacja jest swoistym rezerwuarem kulturowym i procesem kulturotwórczym. Jest w istocie rzeczy „sama w sobie” kulturą o najbardziej substancjonalnym i potencjalnym znaczeniu”.

Konferencja odbywała się w dwóch sesjach plenarnych (27 i 28 maja) oraz w czterech równolegle pracujących sekcjach (w związku z bardzo dużą liczbą nadesłanych zgłoszeń). Sesje plenarne prowadzili dr hab. prof. UR Mieczysław Radochoński, dr hab. prof. UR Czesław Lewicki oraz dr hab. prof. UR Grzegorz Grzybek.

Pierwszej sekcji przewodniczyli prof. dr hab. Beata Balogova, dr hab. prof. UR Czesław Lewicki oraz prof. dr hab. Tadejew Petro. Tematem przewodnim wystąpień były „Europejskie możliwości i zagrożenia w wychowaniu człowieka”. Problematykę tę przedstawiano zarówno w wymiarze historycznym, jak i współczesnym. Druga sekcja pod przewodnictwem prof. Jurii Pelekha, dr hab. prof. UR Krystyny Barłóg oraz doc. dr Ireny Myszczyszyn zajęła się badaniami naukowymi i refleksją pedagogiczną nad „Edukacją dla kultury regionalnej i afirmacji wielokulturowości”. Uczestnicy trzeciej sekcji, pracującej pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Anny Tokarovej, prof. dr Swietłany Lisovej i prof. dra hab. Ryszarda Kuchy przedstawiali efekty własnych badań i rozważań na temat „Potrzeb edukacyjnych, socjalnych i kulturowych dorosłych w zjednoczonej Europie”. Czwartej sekcji przewodniczyli doc. Juliya Zajaczuk, prof. dr hab. Irena Mednańska oraz ks. dr hab. prof. UR Andrzej Garbarz. Spotkanie naukowe w tym gronie poświęcone zostało zagadnieniom objętym wspólnym tematem „W kręgu teorii i praktyki edukacyjnej dla kultury współistnienia społecznego”.
Problematyka konferencji skupiała się wokół myśli wyrażonej przez dr hab. prof. UR K. Szmyda, zgodnie z którą: „Edukacja dla kultury ma wymiar historyczny, jest rzeczywistością współczesną i niezbywalną perspektywą kondycji humanistycznej człowieka w przyszłości. Staje się ważną dziedziną badań w świecie globalnych przewartościowań, zagrożeń spójności antropologicznej, przenikania się kultur itp. Wszystkie te zjawiska można postrzegać w perspektywie egzystencjalnej, duchowej, estetycznej, etycznej, społecznej, w dziedzinie kultury życia, pracy, współistnienia różnych tradycji”.

Zamykając obrady i zarazem dokonując wstępnej oceny konferencji, profesor K. Szmyd stwierdził, że naukowy dorobek spotkania międzynarodowego grona przedstawicieli różnych dyscyplin (pedagogiki, socjologii i filozofii wychowania, historii oświaty, myśli i praktyki edukacyjnej) dotyczył fenomenów swoistości, różnorodności, odmienności oraz unifikacji kulturowej. Podkreślił, że problematyka ta odnosi się zarazem do aktualnego stanu rzeczy, jak i do nieprzewidywalnych procesów cywilizacyjnych przyszłego świata, a w szczególny sposób do rzeczywistości kulturowych w wymiarze lokalnym i regionalnym.

Obrady stały się płaszczyzną wymiany myśli, postulatów, założeń i doświadczeń edukacyjnych przedstawicieli z kilkunastu ośrodków naukowych z Polski, Ukrainy, Słowacji, Czech i odległej Kanady. Akcentując wielonarodowy wymiar spotkania podkreślono, że w prezentowanych wystąpieniach dostrzec można wątki wskazujące na podobieństwo historycznych losów i współczesnych zadań, pokrewieństwo korzeni, ale i odrębność dróg cywilizacyjnego rozwoju. Wspólne relacje, zarówno w wymiarze historycznym, jak i w obecnej rzeczywistości charakteryzują się odmiennością tożsamości edukacyjnych południowo – wschodniego obszaru geokulturowego Europy.

Ważnym zadaniem organizatorów będzie połączenie w pewną całość znakomitego kapitału myśli tego wydarzenia naukowego w postaci publikacji. Urzeczywistnieniem przyjętych założeń i wygłoszonych postulatów będzie również opracowanie względnie spójnych, wzajemnie wspierających się projektów badawczych i koncepcji edukacyjnych. Należy podkreślić, że podjęta tematyka na konferencji stała się inspiracją dla zarysowania wielonarodowego projektu badań w dziedzinie edukacji kulturalnej, międzykulturowej i wielokulturowej. W zamyśle organizatorów konferencja sanocka jest zasadniczym krokiem i początkiem wieloletniego projektu badawczego i edukacyjnego o zasięgu międzynarodowym. Dalsze prace ukierunkowane będą na sprecyzowanie zagadnień badawczych oraz powołanie zespołu naukowo – koordynacyjnego dla określenia i skonkretyzowania celów i zadań w poszczególnych ośrodkach akademickich. W trybie roboczym powołana zostanie międzynarodowa rada naukowa dla realizacji tych zadań.
Zgodnie z intencją konferencji, wyrażoną przez jej uczestników, spotkanie w Sanoku zapoczątkuje cykl sesji naukowych i działań edukacyjnych w szeroko pojętym Regionie Karpackim (przy wykorzystaniu doświadczeń multikulturowej rzeczywistości Kanady). W tym kontekście możliwe będą także staże naukowe pracowników naukowych, wyjazdy naukowe studentów, realizacja różnorodnych tematów prac magisterskich, doktoranckich i habilitacyjnych.

Przeprowadzenie konferencji, jak i stworzenie warunków dla spotkania towarzyskiego jej uczestników byłyby o wiele trudniejsze, gdyby nie wspierająca postawa sponsorów: prezesa firmy Swiss - Pol z Dąbrowy Tarnowskiej Dariusza Wyluba, prezesa Auto- Stylu Krzysztofa Korczakowskiego z Krasnego, prezesa firmy Automacher Przemysława Kaczmarzyka z Miłocina, Podkarpackiego Banku Spółdzielczego o/Rzeszów, Business Centre Club oraz Stowarzyszeniu Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow