Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Konferencje w 2009 roku

Joanna Kostecka, Janusz R. Mroczek

Retardacja materialnego przekształcania zasobów.
Osiągnięcia, problemy, perspektywy

Pod takim tytułem w dniach 14-15 września 2009 r. na Wydziale Biologiczno-Rolniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego odbyła się konferencja naukowa, której organizatorem i zarazem gospodarzem był Zakład Biologicznych Podstaw Rolnictwa i Edukacji Środowiskowej.

Konferencję zorganizowano we współpracy z Komitetem Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN oraz Polskim Towarzystwem Inżynierii Ekologicznej.

W skład Komitetu Naukowego konferencji wchodzili przedstawiciele obu wymienionych instytucji: ks. prof. dr hab. Józef M. Dołęga (KPZK PAN), prof. dr hab. Tadeusz Markowski (KPZK PAN), prof. dr hab. Ryszard Janikowski (KPZK PAN), prof. dr hab. Bazyli Poskrobko (KPZK PAN), prof. UG dr hab. Mariusz Kistowski (KPZK PAN), prof. SGGW dr hab. Barbara Szulczewska (KPZK PAN), prof. UR dr hab. Janina Kaniuczak (PTIE), prof. dr hab. Józef Koc (PTIE), prof. UR dr hab. Joanna Kostecka (KPZK PAN i PTIE), prof. dr hab. Jan Siuta (PTIE), prof. UR dr hab. Grzegorz Ślusarz (KPZK PAN) i prof. dr hab. Barbara Wiśniowska-Kielian (PTIE).

Cele konferencji obejmowały: określenie metod retardacji materialnego przekształcania środowiska jako ważnego instrumentu zrównoważonego rozwoju, rozważenie sposobów stałego zwiększania partycypacji społecznej w procesie planowania zagospodarowania przestrzeni, zaprezentowanie dobrych praktyk w dziedzinie retardacji, podzielenie się doświadczeniem w zakresie upowszechniania retardacji oraz poznanie stanu działań badawczych i dydaktycznych w tym zakresie.

Otwarcia konferencji dokonał Dziekan Wydziału Biologiczno-Rolniczego, prof. UR dr hab. inż. Zbigniew Czerniakowski (fot. 1).

W czasie obrad plenarnych wygłoszono 8 referatów. Prof. UR dr hab. Joanna Kostecka, przewodnicząca komitetu organizacyjnego konferencji, przedstawiła referat wprowadzający w tematykę obrad pt. „Retardacja przekształcania zasobów przyrodniczych jako element zrównoważonego rozwoju”. Rozważała znaczenie wprowadzenia terminu retardacja (z łac. retardatio, opóźnienie) przekształcania zasobów, do powszechnego użycia i świadomości obywatelskiej. Pokazała wpływ przyśpieszonych przemian cywilizacyjnych na zdrowie człowieka i jego możliwości adaptacyjne. Autorka podkreślała, że retardacja przekształcania zasobów przyrodniczych, retardacja tempa życia i zmiana postawy z „mieć” na „być” lub „mieć inaczej”, może być niezbędna dla zachowania ludzkiej cywilizacji (i zdrowia populacji Homo sapiens).

Drugie wystąpienie poświecone było zachowaniu bogactwa przyrodniczego obszarów uprzemysłowionych. Ze wspomnianą problematyką zapoznał słuchaczy prof. dr hab. Bazyli Poskrobko z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. W referacie podkreślono między innymi, że niezbędnym warunkiem zachowania bogactwa przyrodniczego jest wdrożenie kolejnego etapu ochrony środowiska (po ochronie konserwatorskiej, technicznej i technologicznej), polegającego na zachowaniu naturalnych procesów przyrodniczych, co jest istotą procesowej ochrony środowiska.
Z kolei ks. prof. dr hab. Józef M. Dołęga z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie określił miejsce retardacji w naukach sozologicznych i filozoficznych. Referat zawierał analizę podstawowych pojęć, takich jak: retardacja, sozologia systemowa, zrównoważony rozwój oraz ukazywał w sposób syntetyczny możliwości funkcjonowania retardacji w poszczególnych elementach sozologii systemowej, takich jak: atmosfera, hydrosfera, troposfera - litosfera, kosmosfera, biosfera oraz antroposfera.

O potrzebie szacowania wartości środowiska przyrodniczego mówiła dr Klaudia Giordano z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Referentka zaprezentowała metodykę i możliwości zastosowania metody hedonicznej w szacowaniu wartości środowiska, porównując ceny nieruchomości z terenów o silnym przekształceniu antropologicznym z terenami uznawanymi za czyste ekologicznie.

Referat na temat możliwości wykorzystania narzędzi planistycznych w aspekcie retardacji przekształcania środowiska obszarów chronionych wygłosiła prof. UP dr hab. Beata Raszka z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. W wystąpieniu rozważano skuteczność instrumentów planistycznych i politycznych, będących w dyspozycji gmin, jako narzędzi pozwalających na kreowanie polityki gminy w odniesieniu do użytkowania form ochrony przyrody. W skali regionalnej ocenie poddano spójność dokumentów planistycznych i strategicznych. Analizę przeprowadzono w skali trzech województw: dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego.

Prof. dr hab. Józef Koc z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, scharakteryzował rolę zbiornika retencyjnego w odnowie jakości wód powierzchniowych pochodzących ze zlewni rolniczej. Referat dotyczył funkcjonowania zbiornika retencyjnego, utworzonego na dolnym biegu strugi Sząbruk. Na podstawie przeprowadzonych badań wykazano, że pomimo 25 lat eksploatacji, zbiornik retencyjny nadal działał oczyszczająco redukując stężenia zanieczyszczeń w wodach spływających z obszarów użytkowanych rolniczo.

Bardzo istotne dla retardacji zasobów naturalnych zagadnienie - dotyczące możliwości wykorzystania energii odnawialnej, omówiła prof. dr hab. Barbara Wiśniowska-Kielian z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Zdaniem referentki przewaga odnawialnych źródeł energii nad paliwami kopalnymi wynika z cyklicznego włączania wyemitowanego CO2 w biomasę produkowaną przez kolejne pokolenia roślin. Jednakże produkcja biomasy na gruntach rolnych angażuje areał, który mógłby być wykorzystany do produkcji żywności dla wzrastającej populacji ludzkiej, co jest szczególnie ważne, gdy weźmie się pod uwagę problem systematycznego niedożywienia lub głodu w licznych krajach „biednego południa”.

Dr inż. Janusz R. Mroczek z Uniwersytetu Rzeszowskiego w swoim wystąpieniu przedstawił przykłady praktycznego wdrażania zasad retardacji w produkcji zwierzęcej. Z treści referatu wynika, że intensyfikacja i koncentracja produkcji zwierzęcej, zapewniając wyższą opłacalność, stwarza szereg zagrożeń dla zdrowia zwierząt i ludzi, jak również wpływa niekorzystnie na stan środowiska naturalnego. Pogoń za zyskiem sprawia, że w tej dziedzinie aktywności gospodarczej człowieka realizacja zasad zrównoważonego rozwoju jest bardzo trudna. Jednak troska o dobrostan, chów ekologiczny, zrównoważone żywienie oraz ochrona różnorodności zasobów genetycznych są przykładami retardacji zasobów zwierząt gospodarskich.
W sesji posterowej zaprezentowano 10 posterów, które poruszały problematykę retardacji w różnorodnych płaszczyznach materialnego przekształcania zasobów przez człowieka.

Obradom konferencji przysłuchiwali się także studenci kierunku rolnictwo i architektura krajobrazu, co pozwoliło im na uzupełnienie wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju.

Pierwszy bardzo pracowity dzień konferencji zakończył się miłym spotkaniem przy grillu, które odbyło się na terenie Międzynarodowego Centrum Edukacji Ekologicznej Uniwersytetu Rzeszowskiego w Iwoniczu. W drodze do Iwonicza zaproszeni goście mieli możliwość podziwiania piękna przyrody rezerwatu Prządki w Czarnorzekach (fot.2). W drugim dniu, uczestnicy konferencji zwiedzili Muzeum Naftownictwa w Bóbrce oraz okolice Iwonicza.
Zaprezentowane w czasie konferencji referaty i postery w postaci artykułów naukowych zostaną, po recenzji, opublikowane w Studiach Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.

Organizację konferencji ułatwiło wsparcie sponsorów: Rzeszowskiej Spółdzielni Mleczarskiej RESMLECZ w Trzebownisku, Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego ORZECH w Kolbuszowej oraz VANPUR S.A. Odział w Rakszawie.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow