Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

Konferencje w 2009 roku

Paulina Filip

Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej nt. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej wobec globalnego kryzysu gospodarczego

W Sanoku w dniach 14 -17 czerwca 2009 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa nt. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej wobec globalnego kryzysu gospodarczego (Countries of Central & Eastern Europe versus global economic crisis).

Organizatorem był Zakład Finansów Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego pod kierownictwem dr hab prof. Jerzego Kitowskiego, we współpracy z Instytutem Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńkiego PAN w Warszawie oraz Komisją Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Warszawie. Konferencja jest kontynuacją naukowych spotkań zapoczątkowanych przed laty przez Wydział Ekonomiczny Filii UMCS w Rzeszowie.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: dziekan Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego dr hab. prof. UR Grzegorz Ślusarz, zastępca dyrektora ds. Naukowych Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN prof. dr hab. Marek Degórski oraz kierownik Zakładu Finansów i Przewodniczący Komisji Geografii Komunikacji Polskiego Towarzystwa Geograficznego dr hab. prof. UR Jerzy Kitowski.

W konferencji wzięło udział czterdzieści osób, w tym goście z Ukrainy, Niemiec, Słowacji, Rosji, Litwy, przedstawiciele krajowych ośrodków naukowych oraz biznesu. Kraje Europy Środkowo - Wschodniej reprezentowali m.in. naukowcy z następujących jednostek badawczych - Uniwersytet Lwowski (Ukraina), Instytut Geografii Rosyjskiej Akademii Nauk (Rosja), Instytut Geologii i Geografii w Wilnie(Litwa), Instytut Geografii Słowackiej Akademii Nauk (Słowacja). Z krajowych ośrodków naukowych udział w konferencji uświetnili swoją obecnością pracownicy następujących instytucji badawczych i naukowych - Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Uniwersytetu Opolskiego, Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie oraz innych szkół wyższych niepublicznych.

Ideą konferencji była wymiana informacji i doświadczeń na temat postaw i zachowań krajów Europy Środkowo–Wschodniej wobec sytuacji na międzynarodowych rynkach finansowych w konfrontacji i obliczu światowego kryzysu gospodarczego. Ważnym aspektem spotkania było poszerzenie wiedzy z zakresu bieżącej sytuacji gospodarczej poszczególnych krajów i ich praktycznych doświadczeń w ograniczaniu sytuacji kryzysowych. Zwrócono uwagę na jego skutki i wpływ na gospodarkę państw zjednoczonej Europy, jak również podkreślono wagę obecnego kryzysu gospodarczego dla nowych członków Unii Europejskiej. Znamienita większość uczestników forum wskazała, że Europa pełni wiodącą rolę w diagnozowaniu i przeciwdziałaniu kryzysowi, jak i wyciąganiu wniosków z jego skutków. Konferencja stała się żywym forum wymiany informacji, opinii i doświadczeń przedstawicieli świata biznesu, polityki i nauki. Uczestnicy konferencji w trakcie spotkań roboczych i imprez towarzyszących żywo i szeroko dyskutowali nad kwestią praktyk i działań jakie należy podjąć aby wesprzeć krajową gospodarkę i stworzyć warunki do wyjścia z kryzysu.
Podczas konferencji wygłoszono szereg referatów zaprezentowanych w trzech sesjach problemowych.

W sesji pierwszej wygłoszono dziewięć referatów. Referat wprowadzający wygłosił prof. dr hab. Roman Szul z Uniwersytetu Warszawskiego na temat ,,Kryzys gospodarczy a światowy system polityczno-gospodarczy i teorie ekonomiczne”. W swym pobudzającym do dalszych rozważań wystąpieniu przedstawił przesłanki i determinanty współczesnego kryzysu gospodarczego z uwzględnieniem uwarunkowań politycznych, systemowych i powiązań międzynarodowych. Z kolei na istotne powiązania regionalne i uwarunkowania narodowe wskazały prof. dr hab. Svitlana Pysarenko (Uniwersytet Lwowski, Ukraina) i dr Lilianna Jodkowska ( A&QUA gGmbH, Niemcy) charakteryzując czynniki strukturalne kryzysu gospodarczego na Ukrainie i ważną rolę polityki społeczno-gospodarczej w systemach poszczególnych państwach w okresie recesji i sytuacji zagrożenia kryzysem.

W sesji plenarnej pracownicy Zakładu Finansów Wydziału Ekonomii UR zaprezentowali wyniki prowadzonych badań statutowych i indywidualnych poszukiwań badawczych. Dr Renata Nesterowicz ukazała rolę powiązań międzynarodowych i wpływ globalizacji rynków finansowych na kreację ryzyka finansowego. Z kolei dr Lesław Niemczyk w swym wystąpieniu wskazał na cechy współczesnego pieniądza rozrachunkowego oraz realizowaną w obecnym kształcie światową politykę monetarną i kształt współczesnych systemów finansowych.

W szerokim ujęciu wskazano na złożone zależności oraz doświadczenia z zastosowania poszczególnych instrumentów finansowych. Dr Tomasz Śpiewak w interesujący sposób przedstawił problem zastosowania opcji walutowych i ich potencjalne skutki, w szczególności w odniesieniu do polskich przedsiębiorstw. Z kolei dr Paulina Filip i dr Bożena Sowa przedstawiły rolę podatków i systemów podatkowych w kreowaniu pieniądza w systemach finansowych w obszarze Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska konkurencji podatkowej. Dr Ryszard Kata zaprezentował stan i wyniki finansowe polskich banków spółdzielczych oraz ich przygotowanie do rozwiązywania kryzysu na krajowym rynku pieniądza.

W sesji drugiej poświęconej analizie praktycznych działań, dyskutowano nad zagadnieniami indywidualnych rozwiązań. Stawiano pytania jaki powinien być zakres oddziaływania państwa i władz regionalnych w sytuacjach kryzysowych,jak ułatwić podmiotom gospodarującym dostęp do zewnętrznego finansowania oraz jak wspomóc finansowanie handlu zagranicznego między europejskimi przedsiębiorstwami? Doc. dr hab. Tomasz Komornicki (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN w Warszawie) dokonał statystycznej oceny zagrożenia kryzysem gospodarczym Polski w ujęciu regionalnym. Na podstawie statystyk eksportowych wykazał w ujęciu przestrzennym regiony i gminy wysoce zagrożone recesją, wynikające z braku równowagi w wymianie z zagranicą. Na rolę specjalnych stref ekonomicznych w rozwoju poszczególnych obszarów wskazał dr hab. prof. UR Jerzy Kitowski. W swoim wystąpieniu przedstawił wpływ globalnego kryzysu gospodarczego na ich funkcjonowanie, ze szczególnym uwzględnieniem SSE Europark -Mielec. Podkreślił, iż wspieranie działań prawno – organizacyjnych sprzyjających napływowi bezpośrednich inwestycji zagranicznych to ważny obszar kreacji niezależności finansowej regionów. Dr Tadeusz Smuga (Szkoła Główna Handlowa Warszawa) wskazał na istotne znaczenie zasobów pieniężnych dla polskiej gospodarki, możliwych do pozyskania z funduszy strukturalny. Ukazał praktyczne problemy z aplikacją projektów unijnych. Z kolei dr Tomasz Rachwał (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) dokonał oceny zmian struktury przemysłu krajów Europy Środkowo-Wschodniej w warunkach transformacji gospodarczej i integracji europejskiej jako bazy zmian i kierunków oddziaływania otoczenia. Prof. dr hab. Stanisław Ciok (Uniwersytet Wrocławski) ukazał regionalne oblicze globalnego kryzysu gospodarczego na przykładzie Dolnego Śląska.

W sesji trzeciej przedstawiono referaty z obszaru doświadczeń poszczególnych państw w gospodarowaniu wybranymi zasobami, istotnymi dla trwałego wzrostu i rozwoju regionów. W dyskusji podkreślano, iż optymalne zarządzanie zasobami rzeczowymi i niematerialnymi wpływa pośrednio na rozwój finansowy państw, chociaż wpływ i związek ten jest trudno mierzalny. Dr Vladimir Székely z Instytutu Geografii Słowackiej Akademii Nauk w sposób interesujący zaprezentował koncepcje klastrów i ich znaczenie w przezwyciężaniu kryzysu gospodarczego na Słowacji. Dr Edis Kriaučiunas (Instytut Geologii i Geografii w Wilnie, Litwa) podkreślił wzrastającą rolę ekoturystyki na Litwie, a dr Jan Rogowski ukazał rolę małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej gospodarce. Wskazał na ich duże możliwości rozwojowe. Natomiast prof. dr hab. Jacek Brdulak (Szkoła Główna Handlowa) i prof. dr hab. Stanisław Koziarski (Uniwersytet Opolski) podkreślili szanse rozwoju obszarów centralnych i nadgranicznych z wykorzystaniem istniejących zasobów infrastruktury. Uzupełnieniem ich stanowisk był referat prof. dr hab. Siergei Tarkhov (Instytut Geografii, Rosyjska Akademia Nauk) koncentrujący uwagę na stanie i potencjale rozwoju kolei chińskich. Dr Vidmantas Daugirdas (Instytut Geologii i Geografii w Wilnie, Litwa) podkreślił znaczenie zasobów ludzkich w tworzeniu produktu narodowego. Zwrócił uwagę na zjawiska negatywnej emigracja z Litwy i rozproszenie Litwinów po świecie.

Mgr Ewelina Rabiej (Uniwersytet Rzeszowski) zaprezentowała System Diagnostic Related Groups jako narzędzie ograniczania kosztów w ochronie zdrowia na przykładzie Polski i Estonii i wskazała na sposoby oszczędności redystrybucji pieniądza publicznego. Dr Justyna Kędra (Uniwersytet Rzeszowski) przedstawiła wyniki badań ankietowych związanych z oceną postaw mieszkańców Podkarpacia wobec skutków globalnego kryzysu gospodarczego. Są to postawy wyczekujące, koncentrujące się na ograniczaniu wydatków nadmiernych.

Referat końcowy wygłosił dr Stanisław Macioł (Szkoła Główna Handlowa, Warszawa) związany z funkcjonowaniem systemu kształcenia w najlepszych uczelniach europejskich, ze wskazaniem wniosków dla polskiej gospodarki.

Konferencję zakończyła dyskusja podsumowująca. Program zrealizowanej konferencji wywołał wiele interesujących dysput i ożywioną wymianę poglądów. Potrzeba bardziej efektywnej koordynacji polityk gospodarczych krajów Europy –Wschodniej stanowi istotny wniosek o charakterze praktycznym. Zdaniem uczestników konferencji należy zdecydowanie i w skoordynowany sposób realizować uzgodniony plan ożywienia gospodarczego Unii Europejskiej aby w pełni wykorzystać potencjał jednolitego rynku. Państwa Unii Europejskiej, w tym państwa Europy Środkowo - Wschodniej powinny przyczynić się do dalszej intensyfikacji skoordynowanych europejskich działań służących walce z kryzysem gospodarczym.

W zgodnej opinii gości konferencji wysoko oceniono poziom referatów wygłoszonych przez pracowników Zakładu Finansów.

W trakcie czterodniowej konferencji zaprezentowano też walory turystyczne Podkarpacia, promując jego specyfikę krajobrazowo- kulturalną. Uczestnicy konferencji odbyli wycieczkę do ruin zamku Sobień oraz skansenu w Sanoku oraz zwiedzili muzeum i galerię Beksińskiego. W ostatnim dniu atrakcja był przejazd bieszczadzką kolejką leśną na trasie Majdan-Przysłup.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow