Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  
Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

 

Uniwersytet Rzeszowski,
Wydział Ekonomii
Katedra Teorii Ekonomii

 

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt poinformować, że Katedra Teorii Ekonomii, Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego realizuje wspólnie z Urzędem Miasta Rzeszowa przy udziale Prezydenta Miasta - pana Tadeusza Ferenca projekt partnerski zatytułowany "Rzeszowsko- Lwowski Most Współpracy", finansowany w części przez naszą uczelnię oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIA CBC.

W ramach projektu organizujemy konferencję naukową połączoną z wyjazdem studyjnym, zatytułowaną "Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych", która odbędzie się w Rzeszowie w dniach: 21.- 23.11.2007 r.

Celem naszej konferencji jest wymiana poglądów oraz zidentyfikowanie czynników sprzyjających niwelowaniu dysproporcji ekonomicznych oraz barier modernizacji regionów przygranicznych. Ponadto przygotowane zostaną wnioski aplikacyjne dotyczące sposobów budowania regionalnego partnerstwa, spójności społeczno-ekonomicznej oraz współpracy transgranicznej. Zamierzamy również podjąć działania na rzecz wzmocnienia kontaktów między ośrodkami naukowymi, samorządowymi oraz partnerami biznesowymi.

 

Ulotka konferencyjna w j. ukraińskim

Ulotka konferencyjna w j. polskim

 


Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

 

Uniwersytet Rzeszowski,
Wydział Ekonomii
Katedra Teorii Ekonomii

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC

Projekt "Rzeszowsko - Lwowski Most Współpracy"
realizowany w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004 - 2006

BIURO PROJEKTU

Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Ekonomii, Katedra Teorii Ekonomii
Ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów
e-mail: ktekonom@univ.rzeszow.pl, tel. (017) 872 17 18

Umowa partnerska nr IG-2004/PL-UB/2.18/2.1/U-5/07 między Gminą Miasto Rzeszów a Uniwersytetem Rzeszowskim w sprawie wspólnej realizacji projektu nr. NEB/PL/PDK/2.1/06/55 "Rzeszowsko - Lwowski Most Współpracy" w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004 - 2006

 

Program Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina
INTERREG IIIA/TACIS CBC 2004 - 2006

Priorytet 2 - "Rozwój kapitału ludzkiego i transgranicznej współpracy instytucjonalnej włącznie z bezpieczeństwem na granicach Unii Europejskiej"
Działanie 2.1 - "Wzmocnienie instytucjonalnej współpracy transgranicznej oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego"

Linki:

 


Władysława Jastrzębska, Małgorzata Lechwar

Czy uczelnie wyższe mogą skutecznie uczestniczyć w budowaniu regionalnego partnerstwa na rzecz intensyfikacji współpracy i modernizacji regionów przygranicznych?

Międzynarodowa konferencja "Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych" (21-23 listopada 2007; Rzeszów, Kolbuszowa, Berezka)

W ostatnich latach kraje Unii Europejskiej coraz częściej stosują zasadę partnerstwa w działaniach na rzecz rozwoju infrastruktury technicznej i społecznej oraz świadczeniu usług publicznych. Idea ta postrzegana jest jako szansa na aktywność ekonomiczną w sytuacji nieskuteczności mechanizmów gospodarki rynkowej nie zapewniających sprawiedliwości społecznej, a prowadzących do pogłębiania się nierówności i społecznego wykluczenia. Również zróżnicowane uwarunkowania wewnętrzne rozwoju gospodarczego krajów sąsiadujących z sobą oraz procesy globalizacji zachodzące w gospodarce światowej, wpływają na pogłębianie się nierówności społecznych. Występowanie tych zjawisk obserwuje się w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, zarówno w odniesieniu do poszczególnych regionów, jak i wewnątrz nich.

Aby zmieniać zaistniałą sytuację, Unia Europejska opracowała koncepcję Programów Sąsiedztwa wdrażanych wzdłuż nowych jej granic zewnętrznych. Program Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG III A/TACIS CBC 2004-2006 dotyczący zewnętrznej, wschodniej granicy Unii ma na celu: promowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego i społecznego w obszarach przygranicznych, wspólne stawianie czoła wyzwaniom w dziedzinie środowiska naturalnego, zdrowia publicznego oraz zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej, zapewnienie obsługi ruchu granicznego i bezpieczeństwa na granicach, promowanie wspólnych inicjatyw społeczności lokalnych typu "people to people".

Środki finansowe przeznaczone dla Polski na realizację powyższego programu pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), zaś Białoruś i Ukraina może je otrzymać z programu TACIS CBC.

W ramach wyżej omówionego Programu Sąsiedztwa, pracownicy Katedry Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych przy współudziale Instytutu Integracji Europejskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki zorganizowali w dniach 21-23.11.2007 r. Międzynarodową Konferencję Naukową, pt. "Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych".

Organizacja konferencji stanowiła istotny element projektu zatytułowanego "Rzeszowsko-Lwowski Most Współpracy", realizowanego na podstawie umowy partnerskiej zawartej w dniu 16.10.2006 przez Prezydenta Miasta Rzeszowa T. Ferenca, J.M. Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. W. Bonusiaka oraz J.M. Prorektora Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. I. Franki prof. dr hab. V. Myhaylovycha. Udział w konferencji dla beneficjentów z obszaru przygranicznego był bezpłatny, źródłem jego finansowania w 25% były środki własne Uniwersytetu Rzeszowskiego, zaś w 75% Europejskiego Funduszu Regionalnego Unii Europejskiej, w ramach Priorytetu 2 - "Rozwój kapitału ludzkiego i transgranicznej współpracy instytucjonalnej włącznie z bezpieczeństwem na granicach Unii Europejskiej" Działanie 2.1. "Wzmocnienie instytucjonalnej współpracy transgranicznej oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego" Programu Sąsiedztwa Polska- Białoruś- Ukraina INTERREG IIIA/TACIA CBC.

Celem konferencji była wymiana poglądów oraz zidentyfikowanie czynników sprzyjających niwelowaniu dysproporcji ekonomicznych, jak również barier modernizacji regionów przygranicznych. Merytoryczna praca w trakcie konferencji skupiła się na znalezieniu odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jakie doświadczenia mają regiony przygraniczne w zakresie budowania regionalnego partnerstwa na rzecz osiągnięcia celów spójności społeczno-ekonomicznej?
  • Jakie doświadczenia z programów polityki spójności społeczno-ekonomicznej, polityki regionalnej realizowanych w obrębie krajów UE można wykorzystać przy intensyfikacji współpracy i modernizacji regionów transgranicznych?
  • W jaki sposób regiony transgraniczne zamierzają wykorzystać posiadane zasoby (w tym w szczególności kapitał ludzki, kapitał społeczny) w procesie budowy konkurencyjności regionalnej?
  • W jaki sposób w regionach transgranicznych można osiągnąć kompromisowe rozwiązania, w celu pogodzenia rozwoju, konkurencyjności i spójności społecznej? Czy regiony posiadają odpowiednią zdolność w tym zakresie?
  • Jakie koncepcje innowacji są niezbędne dla budowania spójności społeczno-ekonomicznej i modernizacji regionów transgranicznych?

Ponadto dla beneficjentów projektu zorganizowano wyjazdy studyjne, których celem było tworzenie sieci współpracy przedstawicieli sektora nauki, biznesu i władz lokalnych, służącej podejmowaniu przedsięwzięć o charakterze gospodarczym oraz wymiana doświadczeń organizacyjnych i instytucjonalnych.

W konferencji uczestniczyło 50 osób reprezentujących ukraińskie i polskie uczelnie, biznes oraz władze samorządowe. Wśród 22 uczestników ukraińskiego "świata" nauki znajdowali się przedstawiciele Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. I Franki, Politechniki Lwowskiej, Narodowo-Leśnego Uniwersytetu Ukrainy, Lwowskiej Akademii Komercyjnej oraz Instytutu Badań Regionalnych Narodowej Akademii Nauk we Lwowie. Dziewięcioosobowej grupie biznesmenów przewodniczył Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Lwowskiej Izby Handlowo-Przemysłowej Mirosław Dymitrakh.

Gośćmi honorowymi konferencji byli: Wojewoda Województwa Podkarpackiego Pani Ewa Draus, Wicemarszałek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Pan Bogdan Rzońca, prezes Izby Handlowo-Przemysłowej w Rzeszowie Pan Mieczysław Łagowski oraz przedstawiciel Konsulatu Ukrainy w Rzeszowie Pani Evelina Bryczek.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał koordynator projektu, Kierownik Katedry Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, prof. dr hab. Michał Gabriel Woźniak. Następnie głos zabrali: Pani Wojewoda, Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego oraz J. M. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr hab. Włodzimierz Bonusiak.

W pierwszym oraz trzecim dniu konferencji przeprowadzono obrady plenarne oraz obrady w sekcjach pod przewodnictwem moderatorów: prof. dr hab. Mieczysława Króla, prof. dr hab. Grzegorza Ślusarza, dr Władysławy Jastrzębskiej, dr Małgorzaty Lechwar oraz dr Krystyny Leśniak-Moczuk.

Debata toczyła się wokół uwarunkowań, osiągnięć i problemów współpracy przedsiębiorstw i uczelni służącej modernizacji regionów transgranicznych. Zagadnienia te zostały podjęte w wystąpieniach: gości z Ukrainy, a w szczególności prof. doc. dr Bohdana Huda, kierownika Instytutu Integracji Europejskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. I Franki, prof. dr hab. J. Mykhasiuka, doc. dr H. J. Scherby i innych. Istotną kwestię modernizacji refleksyjnej kapitału ludzkiego w kontekście współpracy transgranicznej poruszył prof. dr hab. M. G. Woźniak. Aspekty instytucjonalne współpracy zostały przedstawione w wystąpieniach prof. dr hab. N. Mikuły, prof. dr S. Y. Pisarenko i asystentki J. Nasidnyk oraz dr K. Stępień i dr M. Lechwar.

W drugim dniu konferencji odbyły się trzy wyjazdy studyjne: do WSK "PZL- Rzeszów S. A, Zakładu Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Orzech" Sp. z o.o., Kolbuszowa oraz gospodarstwa agroturystycznego i Pensjonatu "Karino" - Berezka.

W WSK "PZL - Rzeszów" S.A. dr M. Leszczyńska zorganizowała zwiedzanie trzech wydziałów: Wydział Komponentów Blaszanych, Montażu Elementów Blaszanych i Orurowania Silników Lotniczych oraz spotkanie z kierownikiem Działu Komunikacji - A. Czarneckim, który przedstawił prezentację multimedialną na temat przekształceń własnościowych i ekonomicznych firmy, wdrażania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w procesie produkcji i w systemie motywacyjnym pracowników. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele polskich uczelni wyższych i instytucji naukowych z Ukrainy.

Równocześnie odbyło się spotkanie studyjne przedstawicieli ukraińskiego biznesu w Zakładzie Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Orzech" Sp. z o. o. w Kolbuszowej, podczas którego przedstawiciele zarządu zaprezentowali podstawowe informacje o firmie i jej kontaktach z ukraińskimi kontrahentami.

W trzeciej sesji wyjazdowej uczestniczyli pracownicy ukraińskich i polskich uczelni, właściciele firm z branży turystycznej, w szczególności agroturystycznej oraz przedstawiciel Lwowskiej Izby Handlowo- Przemysłowej. Władzę lokalną reprezentowali: Starosta Powiatu Leskiego Marek Scelina, Wicestarosta Powiatu Bieszczadzkiego Zygmunt Krasowski, Wójt Gminy Baligród Robert Stępień oraz przedstawiciele urzędów gmin: Olszanica i Solina. Wymienieni uczestnicy konferencji odbyli trasę turystyczną z przewodnikiem dr Stanisławem Janigą, zapoznając się z historią, walorami turystycznymi regionu bieszczadzkiego oraz gospodarstwem agroturystycznym Alicji i Władysława Cienki z Berezki. Po zakończeniu zwiedzania atrakcji turystycznych, w sali konferencyjnej pensjonatu "Karino" w Berezce odbyło się spotkanie, podczas którego reprezentanci samorządów lokalnych oraz agroturystyki przedstawili formy i zakres dotychczasowej współpracy z biznesem turystycznym Ukrainy. Wskazali ponadto na możliwości i nowe formy wspólnych przedsięwzięć. Uczestnicy ukraińscy zaprezentowali swoje przedsiębiorstwa oraz dotychczasowe doświadczenia współpracy z polskimi firmami. W czasie spotkań dwustronnych (tzw. rozmów stolikowych) omówiono szczegółowe zagadnienia związane z przyszłą współpracą.

Doświadczenia UE dowodzą, że spójności społeczno-ekonomicznej dobrze służy współpraca transgraniczna obejmująca szerokie spektrum zagadnień infrastrukturalnych, środowiskowych, społecznych, kulturowych, biznesowych, politycznych, jak również prawno-instytucjonalnych. Istotne korzyści dla współpracujących regionów transgranicznych należy wiązać ze zwiększeniem kontaktów i wypracowaniem lepszego porozumienia między ośrodkami naukowo-badawczymi, władzami samorządowymi, oraz partnerami biznesowymi po obu stronach granicy. Tak ukierunkowana współpraca transgraniczna może stanowić istotny czynnik zapobiegania procesowi marginalizacji wschodnich regionów Unii Europejskiej, jak również zmniejszania stopnia ich izolacji wynikającego z faktu peryferyjnego położenia. W tym kontekście należy ocenić istotny wkład organizatorów Konferencji "Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja regionów transgranicznych" w procesie budowy "Rzeszowsko-Lwowskiego Mostu Współpracy".

Na możliwość włączenia się Uniwersytetu Rzeszowskiego w proces współpracy transgranicznej należy spojrzeć nie tylko przez pryzmat posiadanego przez niego kapitału społecznego, w którym (jak pokazała wyżej opisana konferencja) tkwią potencjalne źródła skutecznego promowania inicjatyw transgranicznych. Budowanie sieci współpracy ponad granicami państw wymaga współfinansowania przedsięwzięć ze środków własnych Uczelni. Ten aspekt jest niewątpliwie barierą w budowaniu "mostów współpracy".

 


 

 

Osiągnięte produkty oraz rezultaty Projektu

Wskaźniki realizacji Projektu

Numer i nazwa działania
Działanie 2.1 - "Wzmocnienie instytucjonalnej współpracy transgranicznej oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego"
Jedno-
stka miary wska-
źnika
Wiel-
kość wska-
źników okre-
ślona w umowie
Osiąg-
nięta wielkość wska-
źników w okresie objętym sprawo-
zdaniem
Osiąg-
nięta wielkość wska-
źników od początku realizacji projektu
% - stopień realizacji wska-
źnika
(iloraz kol5/kol3 *100%)
1 2 3 4 5 6
Projekt NEB/PL/PDK/2.1/06/55 "Rzeszowsko - Lwowski Most Współpracy"          
Nazwa wskaźnika Produktu          
Liczba konferencji naukowych Szt. 1 1 1 100%
Liczba referatów (polskich) Szt. 9 23 23 255%
Liczba publikacji pokonferencyjnych  wydanych w dwóch językach Szt. 1 1 1 100%
Nazwa wskaźnika Rezultatu*          
Liczba uczestników konferencji Szt. 50 70 70 140%
Odbiorcy publikacji pokonferencyjnej Szt. 300 300 300 100%
Komentarz          

Publikacja pokonferencyjna

 

Spis treści / Table of contents

Wprowadzenie ... 12

Słowo wstępne JM Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego ... 15

Ivan Kozlovskyy
Podstawy prawne funkcjonowania euroregionów na Ukrainie ... 16
Legal Base for Euroregion Functioning in Ukraine ... 16

Małgorzata Lechwar
Instytucjonalne podstawy europejskiej współpracy transgranicznej ... 23
Institutional Basis of European Transborder Cooperation ... 23

Bohdan Hud
Kwestia granicy we współczesnych stosunkach ukraińsko-polskich ... 35
Border Problems in Modern Ukrainian-Polish Relations ... 35

Mieczysław Jan Król, Piotr Król
Scenariusze rozwoju współpracy transgranicznej po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Przypadek podkarpackiego pogranicza polsko-ukraińskiego ... 42
Scenarios for Development of Transborder Cooperation after Accession of Poland to European Union. Case Study of Polish-Ukrainian Border Region in Podkarpacie ... 42

Grzegorz Ślusarz
Potrzeby i możliwości rozwoju współpracy transgranicznej na przykładzie Podkarpacia 58
Needs and Possibilities of the Transborder Cooperation Development on the Example of Podkarpacie 58

Wasyl Papp
Organizacyjno-ekonomiczny mechanizm kształtowania strategicznych kierunków rozwoju regionów (na przykładzie obwodu zakarpackiego) ... 67
Organizational and Economic Mechanism of Shaping Strategic Directions of Regions' Development (on the Example of Zakarpacki Region) ... 67

Ivan Mykhasiuk, Oksana Osidach
Polsko-ukraińska współpraca transgraniczna ... 77
The Polish-Ukrainian Transborder Cooperation ... 77

Waldemar Kalita, Katarzyna Puchalska, Anna Barwińska-Małajowicz
Ocena polsko-ukraińskiej wymiany handlowej z uwzględnieniem obszarów transgranicznych ... 83
Evaluation of Polish-Ukrainian Trade Exchange with Regard to Transborder Areas ... 83

Władysława Jastrzębska
Rola euroregionów i współpracy transgranicznej w procesie integracji europejskiej ... 95
The Role of The Euroregions and Transborder Cooperation in the Process of European Integration ... 95

Swiatoslaw Żukow, Ivan Chuchka
Doskonalenie mechanizmu ekonomicznej współpracy transgranicznej opartej na zasadach marketingowych ... 106
Enhancing Mechanism of Economic Transborder Cooperation Based on Marketing Rules ... 106

Elżbieta Mikuła-Bączek
Czynniki ograniczające i aktywizujące współpracę transgraniczną Polski i Ukrainy ... 114
Barriers and Factors of Activating of Polish-Ukrainian Transborder Cooperation ... 114

Kinga Stępień
Uwarunkowania stabilności systemu bankowego na Ukrainie - analiza instytucjonalna 126
Determinants of Stability of Banking System in Ukraine - Institutional Analysis 126

Yuriy Bilenko
Główne czynniki zwiększania ekonomicznej aktywności ukraińskich i polskich przedsiębiorstw: analiza porównawcza ... 144
Main Factors of Increasing Economic Activity of Ukrainian and Polish Enterprises: a Comparative Analysis ... 144

Małgorzata Lęcznar
Poziom rozwoju przygranicznych powiatów województwa podkarpackiego ... 150
The Level of Development of the Border Administrative Districts of Podkarpackie Voivodeship ... 150

Halyna I. Shcherba
Współczesne problemy transgranicznej współpracy Ukrainy i Polski w świetle badań socjologicznych ... 160
Modern Problems of Transborder Cooperation of Ukraine and Poland in the Light of Sociological Studies ... 160

Magdalena Cyrek
Struktury gospodarcze Polski i Ukrainy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej ... 169
Economic Structure of Poland and Ukraine in the Context of Socio-Economic Cohesion ... 169

Małgorzata Leszczyńska
Poprawa sytuacji dochodowej w regionach przygranicznych jako warunek osiągania spójności społeczno-ekonomicznej - przykład Podkarpacia ... 184
Enhancement of Income Situation of Population in Transborder Regions as a Condition of Socio-Economic Cohesion - Example of Podkarpacie ... 184

Agata Pierścieniak, Katarzyna Szara
Rozwój terenów przygranicznych w kontekście "Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do 2020 r." - wybrane aspekty (na przykładzie powiatu lubaczowskiego) ... 195
Development of Lying on the Border Field in "Economic-Socially Polish Eastern Strategy Development for 2020" - Aspect Chosen on Example of Administrative District Lubaczowski ... 195

Michał Gabriel Woźniak
Współpraca transgraniczna w modernizacji refleksyjnej kapitału ludzkiego. Znaczenie dla kształtowania spójności społeczno-ekonomicznej ... 208
Transborder Cooperation in Reflexive Modernization of Human Capital. The Importance for Shaping Socio-Economic Cohesion ... 208

Teresa Bal-Woźniak
Modernizacja technologiczna w ramach współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy. Czynniki i bariery ... 218
The Technological Modernization and Developing of Transborder Cooperation in Poland and Ukraine. Factors and Barriers ... 218

Krzysztof Kaszuba
Współpraca uczelni i przedsiębiorstw w celu modernizacji regionów transgranicznych na przykładzie rozwoju klastrów i inicjatyw klastrowych na Podkarpaciu ... 231
Cooperation between Universities and Enterprises with the Aim to Modernise Transborder Regions on the Example of Clusters Development and Cluster Initiatives in Podkarpacie ... 231

Iwanna Bakuszewicz
Doświadczenia i perspektywy wykorzystania klastrów innowacyjnych w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w regionach transgranicznych Ukrainy i Polski ... 247
Experience and Prospective of Innovative Clusters Implementation in the Knowledge Based Economy of Transborder Regions in Ukraine and Poland ... 247

Nataliya I. Cherkas
Makroekonomiczne czynniki stymulowania eksportu technologii ... 260
Macroeconomic Determinants of Technologiсal Export Stimulation ... 260

Katarzyna Borowik
Możliwości pozyskiwania funduszy zewnętrznych na rozwój i modernizację regionów transgranicznych ... 267
The Possibilities of Raising External Funds for Development and Modernization of the Transborder Regions ... 267

Andrzej Goszczyński, Daria Bakuszewicz
Rola technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju współpracy transgranicznej ... 276
A Role of Information and Communication Technologies in Transborder Cooperation's Development ... 276

Yuriy Slyusarchuk, Olga Slyusarchuk
Modelowanie procesów współpracy transgranicznej w sferze oświaty ... 286
Modeling Processes of Transborder Cooperation in the Sphere of Education ... 286

Nataliya Zhyhaylo
Kształtowanie wartości duchowych młodzieży studenckiej w kontekście współpracy przygranicznej ... 293
Shaping Cultural Values of Students in the Context of Transborder Cooperation ... 293

Roman Fedan
Infrastruktura transportowa i graniczna - warunkiem efektywnej współpracy transgranicznej ... 302
Infrastructure of Transportation and Borders as a Condition of an Effective Transborder Cooperation ... 302

Małgorzata Majka-Onyszkiewicz
Infrastruktura dojazdowa i infrastruktura przejść granicznych z Ukrainą w województwie podkarpackim ... 313
Road Infrastructure and Infrastructure of the Border Crossings with Ukraine in Podkarpackie Voivodeship ... 313

Switlana M. Pysarenko, Iryna L. Naslidnyk
Rynki transgraniczne jako czynnik transformacji ukraińsko-polskich stosunków handlowych ... 319
Transborder Markets in the System of the Factors of the Transformation of Ukrainian-Polish Foreign Trade Relations ... 319

Ryszard Jabłonka, Krzysztof Kapela
Potencjał gospodarczy województw Polski Wschodniej ... 327
The Economic Potential of Provinces in Eastern Poland ... 327

Iryna M. Polyova
Analiza strukturalna polityki inwestycyjnej w polsko-ukraińskim regionie transgranicznym ... 335
Structural Analysis of Polish and Ukrainian Investment Policy in the Border Region ... 335

Taras Budzinskyy
Migracja zarobkowa obywateli ukraińskich do państw Unii Europejskiej a kształtowanie społecznych preferencji w stosunku do polityki zagranicznej Ukrainy ... 342
The Paid Migration of Ukrainian Citizens to European Union's Countries and Shaping Social Preferences to Foreign Policy of Ukraine ... 342

Krystyna Leśniak-Moczuk
Zagraniczna emigracja zarobkowa na obszarach wiejskich Podkarpacia ... 347
The Foreign Paid Emigration on Country Areas of Podkarpacie ... 347

Beata Onak-Szczepanik
Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu na przykładzie województwa podkarpackiego ... 362
Small and Medium Enterprises in the Economy of Region on the Example of Podkarpackie Voivodeship ... 362

Stepan J. Kulyna
Rozwój przedsiębiorczości przygranicznej w Euroregionie San ... 376
Development of Transborder Enterprise in Euroregion San ... 376

Halina Lekh, Maryana Baran
Mały biznes: problemy i perspektywy rozwoju na Ukrainie ... 380
Small Business: the Problems and Perspectives of the Development in Ukraine ... 380

Yurij Zinko, Marta Malska, Natalia Antoniuk
Rozwojowe produkty i inwestycje turystyczne Ziemi Lwowskiej ... 390
Development of Tourist Product and Investments in Lviv Region ... 390

Ihor Z. Zinko
Historyczno-geograficzne regiony jako podstawa tworzenia euro-regionu ... 401
Historical-geographical Regions as Basis of Euroregion Constructing ... 401

Bartosz Gruszecki
Zapewnienie sprawnej kontroli celnej jako aspekt minimalizacji barier dla współpracy transgranicznej ... 406
Assurance of Efficient Customs Control Like a Factor of Minimization Barrier for Transborder Cooperation ... 406

Tadeusz Pliszka
Unormowania prawne współpracy transgranicznej Polski i Ukrainy ... 421
The Law Regulations of Polish-Ukrainian Transborder Cooperation ... 421

Evelina Bryczek
Funkcje konsula honorowego Ukrainy oraz jego rola w rozwoju współpracy transgranicznej ... 432
Functions of the Consul of Honour of Ukraine and Their Role in Developing Transborder Cooperation ... 432

Paweł Frączek
Próba oceny bezpieczeństwa energetycznego krajów UE ... 436
Attempted Evaluation of the Security of the Energy Sector in the EU Countries ... 436

Maksym Stolyarczuk
Systematyka kryzysowych sygnałów w przedsiębiorstwach Ukrainy ... 443
The System of Crisis Signals in Ukrainian Enterprises ... 443

Oleksandr Kundytskyy
Unifikacja makroekonomicznych instrumentów państwowej regulacji zasobów finansowych ... 448
Unification of the Macroeconomic Instruments of State Regulation of Financial Resources ... 448

Nadia Klym
Doskonalenie form i metod zarządzania produkcją ... 454
Improvement of Forms and Methods of Management of Operations ... 454

Anzhela Shvets
Kształtowanie efektywnej komunikacji marketingowej jako niezbędny warunek rozwoju przedsiębiorstwa ... 459
Forming of Effective Marketing Communications as a Condition of Development of Enterprise is Needed ... 459

Зміст/ Table of contents

Вступ ... 12

Відкриття конференції ... 15

Іван Козловський
Правові підстави функціонування єврорегіонів на Україні ... 16
Legal Base for Euroregion Functioning in Ukraine ... 16

Малгожата Лєхвар
Інституційні основи європейського транскордонного співробітництва . 23
Institutional Basis of European Transborder Cooperation ... 23

Богдан Гуд
Проблема кордону в сучасних українсько-польських відносинах ... 36
Border Problems in Modern Ukrainian-Polish Relations ... 36

Мечислав Ян Круль, Пьотр Круль
Сценарії розвитку транскордонного співробітництва після вступу Польщі до Євросоюзу. Приклад підкарпатського польсько-українсь­кого прикордоння ... 43
Scenarios for Development of Transborder Cooperation after Accession of Poland to European Union. Case Study of Polish-Ukrainian Border Region in Podkarpacie ... 43

Гжегож Слюсаж
Потреби і можливості розвитку транскордонного співробітництва на прикладі Підкарпатського воєводства 59
Needs and Possibilities of the Transborder Cooperation Development on the Example of Podkarpacie 59

Василь Васильович Папп
Організаційно-економічний механізм формування стратегічних напря­мів розвитку регіонів (на прикладі Закарпатської області) ... 69
Organizational and Economic Mechanism of Shaping Strategic Diretions of Regions' Development (on the Example of Zakarpacki Region) 69

Іван Михасюк, Оксана Осідач
Польсько-українське транскордонне співробітництво ... 79
The Polish-Ukrainian Transborder Cooperation ... 79

Вальдемар Каліта, Катажина Пухальска, Анна Барвіньска-Малайовіч
Оцінка польсько-українського торговельного обороту з врахуванням транскордонних територій 86
Evaluation of Polish-Ukrainian Trade Exchange with Regard to Transborder Areas 86

Владислава Ястшембська
Роль єврорегіонів і транскордонного співробітництва у процесі європейської інтеграції 97
The Role of the Euroregions and Transborder Cooperation in the Process of European Integration 97

Святослав Жуков, Іван Чучка
Вдосконалення механізму транскордонного економічного співробіт­ництва на маркетингових засадах 108
Enhancing Mechanism of Economic Transborder Cooperation Based on Marketing Rules 108

Ельжбєта Мікула-Бончек
Бар'єри і фактори, які активізують транскордонне співробітництво на польсько-українському прикордонні 116
Barriers and Factors of Activating of Polish-Ukrainian Transborder Cooperation 116

Кінга Стемпєнь
Передумови стабільності банківської системи України - інституцій­ний аналіз 128
Determinants of Stability of Banking System in Ukraine - Institutional Analysis 128

Юрій Біленко
Фактори підвищення економічної активності українських та польських підприємств: порівняльний аналіз 146
Main Factors of Increasing Economic Activity of Ukrainian and Polish Enterprises: a Comparative Analysis 146

Малгожата Лєчнар
Рівень розвитку прикордонних повітів Підкарпатського воєводства ... 152
The Level of Development of the Border Administrative Districts of Podkarpackie Voivodeship 152

Галина Іванівна Щерба
Сучасні проблеми транскордонного співробітництва України і Польщі в світлі соціологічних досліджень 162
Modern Problems of Transborder Cooperation of Ukraine and Poland in the Light of Sociological Studies 162

Магдалена Цирек
Економічні структури Польщі і України у контексті соціально-економічного гуртування 172
Economic Structure of Poland and Ukraine in the Context of Socio-Economic Cohesion 172

Малгожата Лєщинська
Збільшення доходів населення в прикордонних регіонах передумо­вою досягнення соціально-економічного гуртовання - приклад Підкарпаття ... 187
Enhancement of Income Situation of Population in Transborder Regions as a Condition of Socio-Economic Cohesion - Example of Podkarpacie ... 187

Агата Пєрсценяк, Катажина Шара
Розвиток прикордонних територій у контексті "Стратегії суспіль­но-економічного розвитку східної Польщі до 2020 року" - вибрані аспекти (на прикладі Любачівського повіту) ... 199
Development of Lying on the Border Field in "Economic-Socially Polish Eastern Strategy Development for 2020" - Aspect Chosen on Example of Administrative District Lubaczowski ... 199

Міхал Габрієль Возняк
Транскордонне співробітництво у рефлексійній модернізації людського капіталу. Значення для побудови соціально-економічної згуртованості ... 211
Transborder Cooperation in Reflexive Modernization of Human Capital. The Importance for Shaping Socio-Economic Cohesion 211

Тереса Баль-Возняк
Технологічна модернізація у рамках транскордонного співробіт­ництва Польщі і України. Чинники і бар'єри 222
The Technological Modernization and Developing of Transborder Cooperation in Poland and Ukraine. Factors and Barriers 222

Кшиштоф Кашуба
Співробітництво вищих навчальних закладів і підприємств з метою модернізації транскордонних регіонів на прикладі розвитку кластерів і кластерних ініціатив на Підкарпатті ... 235
Cooperation between Universities and Enterprises with the Aim to Modernise Transborder Regions on the Example of Clusters Development and Cluster Initiatives in Podkarpacie ... 235

Іванна Бакушевич
Досвід та перспективи впровадження інноваційних кластерів в розвиток економіки знань транскордонних регіонів України та Польщі ... 251
Experience and Prospective of Innovative Clusters Implementation in the Knowledge Based Economy of Transborder Regions in Ukraine and Poland ... 251

Наталія І. Черкас
Макроекономічні чинники стимулювання технологічного експорту ... 265
Macroeconomic Determinants of Technologiсal Export Stimulation ... 265

Катажина Боровік
Можливості придбання зовнішніх коштів на розвиток і модерніза­цію транскордонних регіонів 272
The Possibilities of Raising External Funds for Development and Modernization of the Transborder Regions 272

Андрій Гощинський, Дарія Бакушевич
Роль інформаційно-комунікаційних технологій в розвитку транскор­донного співробітництва 282
A Role of Information and Communication Technologies in Transborder Cooperation's Development 282

Юрій Слюсарчук, Ольга Слюсарчук
Моделювання процесів транскордонного співробітництва в сфері освіти 292
Modeling Processes of Transborder Cooperation in the Sphere of Education 292

Наталія Жигайло
Формування духовних цінностей студентської молоді в контексті транскордонного співробітництва 299
Shaping Cultural Values of Students in the Context of Transborder Cooperation 299

Роман Федан
Транспортна і прикордонна інфраструктура як передумова для ефективного транскордонного співробітництва 308
Infrastructure of Transportation and Borders as a Condition of an Effective Transborder Cooperation 308

Малгожата Майка-Онишкєвіч
Дорожня інфраструктура та інфраструктура пунктів пропуску на українсько-польському кордоні в Підкарпатському воєводстві ... 319
Road Infrastructure and Infrastructure of the Border Crossings with Ukraine in Podkarpackie Voivodeship 319

Світлана Марківна Писаренко, Ірина Л. Наслідник
Транскордонні ринки в системі чинників трансформації українсько-польських зовнішньоторговельних зв'язків 326
Transborder Markets in the System of the Factors of the Transformation of Ukrainian-Polish Foreign Trade Relations 326

Ришард Яблонка, Кшиштоф Капеля
Економічний потенціал воєводств Східної Польщі ... 333
The Economic Potential of Provinces in Eastern Poland ... 333

Ірина Миколаївна Польова
Структурний аналіз інвестиційної політики в польсько-українсь­кому транскордонному регіоні 341
Structural Analysis of Polish and Ukrainian Investment Policy in the Border Region 341

Тарас Будзінський
Трудова міґрація громадян України до країн Європейського Союзу і формування суспільних преференцій стосовно зовнішньої політики України ... 348
The Paid Migration of Ukrainian Citizens to European Union's Countries and Shaping Social Preferences to Foreign Policy of Ukraine ... 348

Кристина Лєсьняк-Мочук
Закордонна трудова еміграція сільського населення Підкарпаття ... 352
The Foreign Paid Emigration on Country Areas of Podkarpacie ... 352

Беата Онак-Щепанік
Малі та середні підприємства на прикладі Підкарпатського воєводства 366
Small and Medium Enterprises in the Economy of Region on the Example of Podkarpackie Voivodeship 366

Степан Ярославович Кулина
Розвиток прикордонного підприємництва в єврорегіоні "Сян" ... 379
Development of Transborder Enterprise in Euroregion "San" ... 379

Галина Лех, Мар'яна Баран
Малий бізнес: проблеми та перспективи розвитку в Україні ... 383
Small Business: the Problems and Perspectives of the Development in Ukraine ... 383

Юрій Зінькo, Марта Мальська, Наталія Антонюк
Розвиток туристичних продуктів і інвестицій на Львівщині ... 393
Development of Tourist Product and Investments in Lviv Region ... 393

Ігор З. Зінько
Історико-географічні області як основа конструювання єврорегіонів .. 405
Historical-geographical Regions as Basis of Euroregion Constructing ... 405

Бартош Грушецкий
Забезпечення плавності прикордонного руху, як аспект мінімалізації бар'єрів транскордонного співробітництва 410
Assurance of Efficient Customs Control Like a Factor of Minimization Barrier for Transborder Cooperation ... 410

Тадеуш Плішка
Правові акти, регулюючі транскордонну співпрацю Польщі та України 425
The Law Regulations of Polish-Ukrainian Transborder Cooperation ... 425

Евеліна Бричек
Функції Почесного консула України і його роль у розвитку транскордонного співробітництва 437
Functions of the Honorary Consul of Ukraine and their Role in Developing Transborder Cooperation 437

Павел Фрончек
Спроба оцінки енергетичної безпеки країн ЄС ... 441
Attempted Evaluation of the Security of the Energy Sector in the EU Countries 441

Максим Столярчук
Систематизація кризових сигналів на підприємствах України ... 447
The System of Crisis Signals in Ukrainian Enterprises ... 447

Олександр Кундицький
Уніфікація макроекономічного інструментарію державного регулю­вання фінансових ресурсів 451
Unification of the Macroeconomic Instruments of State Regulation of Financial Resources 451

Надія Клим
Удосконалення форм і методів управління виробництвом ... 457
Improvement of Forms and Methods of Management of Operations ... 457

Анжела Швець
Формування ефективних маркетингових комунікацій як необхідна умова розвитку підприємництва 462
Forming of Effective Marketing Communications as a Condition of Development of Enterprise is Needed ... 462

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow