Ta strona używa cookie. Informacje o tym w jakich celach pliki cookie są używane znajdziesz w Polityce Prywatności.
W przeglądarce internetowej możesz określić warunki przechowywania i dostępu do cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz dyrektywy 95/46/WE ("RODO"). W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Twoich danych oraz zasadach, na jakich odbywa się to po dniu 25 maja 2018 roku. Szczegóły znajdują się tutaj.

Zamknij
  

10 grudnia dr habilitowany Stanisław ULIASZ, prof. nadzwyczajny w Uniwersytecie Rzeszowskim odebrał z rąk prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego profesorską nominacje.10.12.2002 11:24

    Prof. dr hab. Stanisław Uliasz urodził się 24 marca 1951 roku w miejscowości Równe. Liceum Ogólnokształcące ukończył w Dukli, w roku 1969. Studia wyższe odbył w latach 1969 - 1974 na Wydziale Filologicznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie i uzyskał stopień magistra filologii polskiej. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych nadała mu w 1985 roku Rada Naukowa Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie rozprawy pt.: Tradycje szlacheckie w polskiej prozie lat 1918 - 1939. Zarys problematyki, a stopień naukowy doktora habilitowanego - w roku 1994 Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie rozprawy habilitacyjnej pt. Literatura Kresów - kresy literatury. Fenomen Kresów Wschodnich w literaturze polskiej dwudziestolecia międzywojennego.

    Odbył dwa staże naukowe - w roku akademickim 1978/1979 w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i w roku 1991 w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego . W roku 1979 ukończył 4-letnie Studium Doktoranckie dla Pracujących przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

    Od czasu ukończenia studiów wyższych związany jest z macierzystą Uczelnią, w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie przeżywał kolejne etapy kariery zawodowej; od asystenta - stażysty do samodzielnego pracownika naukowego. W tej samej jednostce, która najpierw była Katedrą Literatury i Języka Polskiego, a potem Instytutem Filologii Polskiej, pracuje nieprzerwanie 28 lat. W roku 1995 wygrał konkurs i został zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, która od 1 września 2001 roku weszła w strukturę Uniwersytetu Rzeszowskiego.

    Przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego opublikował 12 oryginalnych prac twórczych , 1 książkę, 1 skrypt, 11 innych publikacji . W okresie po uzyskaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego opublikował 22 oryginalne prace twórcze, 1 książkę, 13 innych publikacji, 5 rozpraw oczekuje na publikację, opracował 9 ekspertyz ; pośród prac nie przeznaczonych do druku znajduje się 15 (są to głównie recenzje książek, prac doktorskich i habilitacyjnych oraz bibliografia komputerowa "Kresy Wschodnie - literatura i kultura"). Razem opublikował 61 pozycji bibliograficznych, w tym 2 książki i 1 skrypt oraz 58 rozpraw, artykułów i recenzji.

    Zainteresowania naukowo-badawcze Profesora Stanisława Uliasza koncentrują się nad niezwykle istotną dziedziną nowożytnej humanistyki: wiedzą o współistnieniu literatur różnych wspólnot etnicznych; bada też wybrane zjawiska kresowych subkultur przy zastosowaniu instrumentariów antropologicznych, semiotycznych oraz lingwistycznych. Wprowadzone przez niego ustalenia mają olbrzymią wagę w sferze globalnych zjawisk historycznoliterackich: periodyzacji, genologii i poetyki. Należy do grona najwybitniejszych i cenionych znawców problematyki kresowo-pogranicznej w literaturze polskiej. Jego prace odznaczają się wyrazistą tożsamością metodologiczną, świetnym i niezwykle szerokim opanowaniem literatury przedmiotu oraz umiejętnością wykorzystania wielorakich materiałów źródłowych i literackich. Stworzył solidne zalążki "szkoły" badań nad pograniczem kultur. Publikował nie tylko w Rzeszowie, lecz także w Warszawie, Wrocławiu, Białymstoku, Lublinie, jak również na Ukrainie; przygotowywana jest publikacja na Litwie. Jego prace z tego zakresu licznie były cytowane w poważnych rozprawach i monografiach dotyczących owej problematyki.

    Bez wątpienia szeroka i wieloaspektowa tematyka kresowa stanowi centrum naukowych zainteresowań Profesora Stanisława Uliasza. Książka z 2001 r. nosi tytuł: O literaturze Kresów i pograniczu kultur. Nie oznacza to jednak wcale, by naukowe jego kompetencje dotyczyły tylko tej złożonej sfery zagadnień. Dał się on bowiem poznać także jako dojrzały badacz literatury popularnej, literatury dwudziestolecia międzywojennego, literatury współczesnej (sporo ciekawych prac dotyczy np. poezji), jak również dobry znawca skomplikowanej, interdyscyplinarnej problematyki antropotanatologicznej.

    Godnie reprezentował naukę polską na wielu sesjach krajowych i międzynarodowych. Daje się zauważyć ponadto, wyraźniejszą niż w poprzednich latach, intensyfikację jego naukowych wyjazdów zagranicznych (Kijów, Wilno, Czerniowce). Niedawno otrzymał zaproszenie do wygłoszenia wykładów na Uniwersytecie Wileńskim. Wspomnieć trzeba o pożytkach społecznych płynących z popularyzatorskiej działalności tego uczonego. Uczestniczy on w upowszechnianiu dorobku własnego i całej wspólnoty uniwersyteckiej w prasie, radiu i telewizji.

    Na macierzystej Uczelni prowadzi wykłady z "poetyki", z "teorii i antropologii literatury" oraz seminaria magisterskie. Wykształcił 200 magistrów filologii polskiej, wypromował trzech doktorów nauk humanistycznych (trzy przewody doktorskie są w toku). Prowadzi systematycznie seminaria doktorskie. Recenzował 4 rozprawy doktorskie ( w tym 2 spoza jednostki) oraz 2 rozprawy habilitacyjne (UMK, UWr), oceniał kilka projektów badawczych KBN.

    W Uczelni pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji; był opiekunem roku, zastępcą dyrektora Instytutu Filologii Polskiej (1987 - 1990, 1991 - 1993), prodziekanem Wydziału Filologicznego WSP w Rzeszowie (1994 - 1996). Od 1996 roku jest dziekanem Wydziału Filologicznego. W 2001 roku wyborcy powierzyli mu mandat pierwszego dziekana Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Jest członkiem Senatu UR, uczestniczy w pracach senackich komisji (ds. decentralizacji, Budżetu i Finansów), pełni obowiązki Kierownika Zakładu Teorii i Antropologii Literatury, przewodniczy zespołowi badawczemu skupionemu w Pracowni Literatury i Kultury Pogranicza; zorganizował dwie znaczące konferencje międzynarodowe (Por. posesyjne publikacje: O dialogu kultur wspólnot kresowych, Topika pogranicza w literaturze polskiej i niemieckiej) . Współpracuje z polonistyką na Uniwersytetach w Wilnie i Kijowie. Należy do Zespołu Badaczy Literatury Popularnej na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest przewodniczącym (od 1995 r.) Komitetu Okręgowego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego w Rzeszowie.

    W roku 1989 otrzymał nagrodę Ministra Edukacji Narodowej indywidualną stopnia trzeciego z tyłu osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych, w 1985 r. nagrodę Rektora WSP w Rzeszowie stopnia III za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych, w 1995 roku nagrodę Rektora WSP w Rzeszowie stopnia I za osiągnięcia w dziedzinie naukowej oraz nagrody Rektora WSP w Rzeszowie stopnia II z tytułu osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych (1987, 1990, 1992) . W 1996 r. postanowieniem Prezydenta RP odznaczony został Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Nasi partnerzy

Tweety na temat @UR_Rzeszow